509/2014. NVB határozat - S. A. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
509/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság S. A. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 42/2014. (III. 06.) OEVB számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja.
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a szórólap készíttetője és terjesztője az impresszum hiánya miatt megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 144. § (2) bekezdését, valamint a választási plakát tekintetében alkalmazni rendelt, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) vonatkozó szabályait.
A Nemzeti Választási Bizottság a kiadványt készíttető ismeretlen személyt eltiltja a kifogásban megjelölt szórólap impresszum nélküli további terjesztésétől.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. március 4-én 13 óra 30 perckor kifogást terjesztett elő Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: OEVB) a Ve. 2.§ (1) bekezdés a) és e) pontjának megsértésére hivatkozással. A kifogást a beadványozó dr. Papcsák Ferenc, a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek közös egyéni jelöltjével szemben nyújtotta be. Kifogásában előadta, 2014. március 2-án 17.00 órakor Budapest XIV. kerületében, az Amerikai út 70. szám előtt két személy – nyilatkozatuk szerint dr. Papcsák Ferencnek dolgozó FIDESZ aktivisták – olyan szórólapot adtak át részére, melyen nem volt impresszum. Beadványához mellékelte a kifogásolt szórólapot. A kifogástevő szerint a kifogással érintett kampánytevékenység sérti az Mttv. 46. §-át, hivatkozott továbbá arra, hogy az Mttv. a Ve. 208. §-a szerint választásra irányadó jogszabály.
A kifogástevő álláspontja szerint a kifogásában megjelölt cselekmény sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelveket, melynek okán kérte, hogy az OEVB állapítsa meg a jogszabálysértés tényét és dr. Papcsák Ferencet tiltsa el a további jogsértéstől és a jogsértéssel kapcsolatban kezdeményezze a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság eljárását.
Az OEVB a kifogást 42/2014. (III. 06.) OEVB számú határozatában érdemben vizsgálta és megállapította, hogy a Ve. nem rendelkezik arról, hogy a szórólapot impresszummal kell ellátni. A plakát fogalmát a Ve. 144.§ (1) bekezdés határozza meg, mely szerint a plakát többek között a szórólap is. Az OEVB határozatában rögzítette továbbá, hogy a Ve 144.§ (2) bekezdés szerint a kampányidőszakban a jelölő szervezetek és jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot, és a Ve. nem hivatkozik az Mttv.-re, mint a választásra irányadó jogszabályra. Az OEVB megállapította továbbá, hogy a kifogástevő által csatolt melléklet nem bizonyítja a jogsértés megtörténtét, mivel abból nem megállapítható, hogy azt kinek a megbízásából, kinek az érdekében készítették és terjesztették.
II.
A beadványozó 2014. március 7-én nyújtott be fellebbezést az OEVB 42/2014. (III. 06.) számú határozata ellen. Fellebbezésében fenntartotta a kifogásában foglaltakat és rögzítette, hogy kifogásában előadottak, valamint annak alapján, hogy a sérelmezett szórólap nagymértékben hasonlít a dr. Papcsák Ferenc felelős szerkesztősége mellett kiadott kiadványokra megállapítható, hogy a szórólap kiadásáért és szerkesztéséért dr. Papcsák Ferenc felelős.
Álláspontja szerint az a tény, hogy dr. Papcsák Ferenc jogszabálysértő kampányeszközt használ a választási eljárásban, sérti a Ve. 2. § a) és e) pontjában foglalt alapelveket.
Fentiek alapján kérte a jogszabálysértés megállapítását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől.
III.
A fellebbezés részben alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 144. § (1) bekezdésének alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.
Kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási plakát az Mttv. 203. § 22. pontja szerint kiadványnak minősül, ennek megfelelően, tekintettel a 46. § (9) bekezdésére, azon fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat (impresszum), vagyis a kiadó nevét, székhelyét, a kiadásért felelős személy nevét, valamint a szerkesztésért felelős személy nevét.
Fentiek alapján a kifogástevő helytállóan hivatkozott arra, hogy a részére 2014. március 2-án átadott, kifogásához is csatolt szórólap nem tartalmazz impresszumot, mely alapján az sérti a Ve. 144. § (1) bekezdésének és az Mttv. 203. § 22. pontjában foglaltakat.
Fentiek alapján az impresszum hiánya vonatkozásában a Nemzeti Választási Bizottság a kifogást megalapozottnak találta és a kifogással érintett szórólap tekintetében az impresszum hiánya miatt megalapozottnak találta a jogszabálysértés tényét.
A jogsértő személyének megállapítását illetően azonban a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy arra vonatkozóan a beadványozó nem szolgáltatott elegendő bizonyítékot, így a jogsértés tényét dr. Papcsák Ferenc vonatkozásában nem tartja bizonyítottnak.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy ismeretlen személy , jelen jogorvoslati eljárás tárgyát képező szórólap impresszum nélküli készíttetésével és terjesztésével megsértette a Ve. 144. § (1) bekezdését és az Mttv. vonatkozó rendelkezéseit, melynek alapján a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
 
III.
A határozat a Ve. 144. §-án, az Mttv. 203. § 22. pontján, az Mttv. 46. § (9) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 10.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke