508/2014. NVB határozat - L. S. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
508/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság L. S. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 43/2014. (III. 06.) OEVB számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. március 4-én 11 óra 30 perckor kifogást terjesztett elő Budapest 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjának megsértésére hivatkozással. A kifogást a beadványozó a FIDESZ-KDNP jelölő szervezettel szemben nyújtotta be. Beadványához mellékelte a FIDESZ aktivisták által 2014. március 1-én Zuglóban használt, részére felmutatott, így általa lefényképezett bizonyítékként csatolt „támogatói aláírásgyűjtő ív” képét, melyen állítása szerint nem található a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság és Hatóság (a továbbiakban: NAIH) által kiadott azonosító, azaz véleménye szerint az adatkezelés megkezdése előtt nem jelentették be az adatok gyűjtését.
A kifogástevő kérte az OEVB-t, hogy a Ve. 44. § (2) bekezdése alapján kezdeményezze a NAIH vizsgálatát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 66. § (1) bekezdésének sérelme miatt.
A beadványozó álláspontja szerint a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek kifogásában megjelölt cselekménye sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt alapelveket, mely miatt kérte, hogy az OEVB állapítsa meg a jogszabálysértés tényét és a szervezeteket tiltsa el a további jogsértéstől.
Az OEVB a kifogást 43/2014. (III. 06.) OEVB számú határozatában érdemi vizsgálat nélkül utasította el. Határozatában megállapította, hogy a Ve. 208. §-a alapján kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással lehet benyújtani.
Az OEVB megállapította továbbá, hogy a kifogás érdemben nem a választásra irányadó jogsértésre hivatkozik, így annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem. Mindezek alapján a kifogásban megjelölt cselekmény nem sérti a Ve. 2. §-ában felsorolt választási eljárás alapelveit.
II.
A fellebbezés nem alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az OEVB helytállóan állapította meg a fellebbezéssel érintett határozatában, hogy a kifogás alapjául szolgáló cselekmény – ahogyan azt a beadványozó jogorvoslati kérelmében is rögzítette – nem a választási eljárásra vonatkozó jogszabályt sértett, mely alapján annak elbírálásra a Ve. 215. § d) pontja alapján egyik választási bizottságnak sincs hatásköre.
A Ve. 225. §-a szerint a fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező a kifogással szinte teljes mértékben megegyező tartalmú fellebbezésében semmilyen olyan új tényt vagy bizonyítékot nem hozott fel, mely alapján a Nemzeti Választási Bizottság megalapozottnak tartaná, hogy a jogorvoslati kérelmében megjelölt cselekmény megvalósítaná bármely választásra irányadó jogszabályhely, illetve a választási alapelvek sérelmét.
A Nemzeti Választási Bizottság a fenti indokok és a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a fellebbezést elutasította és a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 208. §-án, 215. § d) pontján, a 225. §-án, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 10.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke