501/2014. NVB határozat - Szabó Tamásnak, a Nemzeti Forradalmi Párt képviseletében benyújtott fellebbezése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
501/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) Szabó Tamásnak, a Nemzeti Forradalmi Párt (a továbbiakban: beadványozó) képviseletében benyújtott fellebbezése tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Komárom-Esztergom Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 33/2014. (III. 6.) számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 13-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Nemzeti Forradalmi Párt jelölő szervezet részére Komárom-Esztergom Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban OEVI) a 2014. február 21. napján 70 darab ajánlóívet adott át.
Az OEVB 33/2014. (III. 6.) számú határozatában megállapította, hogy a Nemzeti Forradalmi Párt jelölő szervezet a részére korábban rendelkezésre bocsátott 70 db összes ajánlóívből 70 db ajánlóívet a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben nem adott át. Az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozással a Nemzeti Forradalmi Párt jelölő szervezetet ajánlóív átadási kötelezettségének elmulasztása miatt 3.552.500,-Ft bírság megfizetésére kötelezte.
Beadványozó fellebbezést nyújtott be az OEVB 33/2014. (III. 6.) számú határozata ellen, amelyben kérte a fenti határozat hatályon kívül helyezését. Fellebbező hivatkozott arra, hogy az ajánlóívek leadásával megbízott képviselőjelölt, Szőke Zoltán lábtörést szenvedett. Ennek igazolására beadványához ambuláns lapot mellékelt.
 
II.
A Ve. 124. § (1) bekezdés szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. E § (2) bekezdése kimondja, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a Ve. 124. § (2) bekezdése alapján a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Nemzeti Forradalmi Párt 70 db ajánlóívet nem adott át a választási iroda részére. A jogszabály egyértelműen fogalmaz az ajánlóívek leadásának elmulasztásával kapcsolatban, vagyis azzal a jelölttel vagy jelölő szervezettel szemben, amely a határidőig nem bocsátja a választási iroda rendelkezésére valamennyi ajánlóívet, az OEVB hivatalból bírságot szab ki. A Nemzeti Választási Bizottság hangsúlyozza, hogy e kötelezettség elmulasztására vonatkozó kimentésre nincs lehetőség, a jelölt vagy jelölő szervezet felelőssége objektív. A bírságot még akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek valamely oknál fognál elvesztek vagy megsemmisültek.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó határidő a Ve. 10. § (1) bekezdése értelmében jogvesztő, a határnap eltelte után hiánypótlásnak vagy a késedelem igazolásának nincs helye. A jelölő szervezetet az ívekkel való elszámolási kötelezettség alól a fellebbező által igazolt betegség sem mentesíti, ugyanis ez objektív felelősség. Az OEVB számára a Ve. a bírság kiszabása során semmilyen tény vagy körülmény mérlegelésére nem ad lehetőséget, a határidő elmulasztása miatti igazolásra nincs lehetőség.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 10. § (1) bekezdésén, 124 § (1)-(2) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 10.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke