50/2014. NVB határozat - a Patrick Gregor Puppinck, Filippo Vari, Josephine Quintavalle, Jakub Baltroszewicz, Manfred Liebner, Frivaldszky Edit, Alicia Latorre szervezők által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
50/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Patrick Gregor Puppinck, Filippo Vari, Josephine Quintavalle, Jakub Baltroszewicz, Manfred Liebner, Frivaldszky Edit, Alicia Latorre szervezők (a továbbiakban: szervezők) által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az „Egy közülünk” című, az Európai Bizottság által ECI(2012)000005 számon, 2012. május 11-én nyilvántartásba vett európai polgári kezdeményezés támogatására 2013. május 11-ig gyűjtött támogató nyilatkozatok közül 42.952 db érvényes. A szervezők 2013. május 12. és 2013. november 1. között 3.538 db támogató nyilatkozatot gyűjtöttek.
 
A Nemzeti Választási Bizottság felhatalmazza elnökét, hogy a határozat jogerőre emelkedését, jogorvoslati eljárás esetén annak jogerős befejezését követően a Bizottság által kiállított – az európai polgári kezdeményezésről szóló az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendeletének (2011. február 16.) VI. mellékletében meghatározott mintának megfelelő – igazolást és az ahhoz csatolandó, kiegészítő formanyomtatványt az Európai Bizottságnak, valamint az érintett polgári kezdeményezés szervezőinek a Nemzeti Választási Iroda útján megküldje.
 
A Nemzeti Választási Bizottság felhívja a Nemzeti Választási Irodát, hogy a benyújtott támogató nyilatkozatokat és azok másolatait – a határozat jogerőre emelkedését, jogorvoslati eljárás esetén annak jogerős befejezését követő 30 nap elteltével – semmisítse meg.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; fax: 06-1-795-0786). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 1-jén 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó alapvető szabályokat az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) (a továbbiakban: rendelet) rögzíti, mely közvetlenül alkalmazandó minden uniós tagállamban.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 349. § (1) bekezdés c) pontja szerint a polgári kezdeményezésekre a régi Ve. rendelkezéseit kell alkalmazni az országos és helyi népszavazásról, az országos és helyi népi kezdeményezésről, valamint a polgári kezdeményezésről szóló törvény hatálybalépéséig. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény hatálybalépésének megállapításáról szóló 1/2014. (I. 20.) KIM határozat megállapította, hogy a 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: új Nsztv.) 93. § (1) bekezdésében meghatározott feltétel, azaz az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásának kitűzése – a köztársasági elnök 16/2014. (I. 20.) KE határozatában foglaltak szerint 2014. január 18. napján – bekövetkezett, ezáltal az új Nsztv. 2014. január 18-án hatályba lépett.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint a jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálybalépését követően megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni. A 15. § (2) bekezdés b) pontja szerint a jogszabályi rendelkezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatálya alatt megkezdett eljárási cselekményekre a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az „Egy közülünk” című európai polgári kezdeményezés támogató nyilatkozatainak ellenőrzésére és a rendelet szerinti igazolás kiállítására vonatkozó hatáskörét, figyelemmel a Jat. hivatkozott rendelkezéseire, a rendelet hazai végrehajtására a támogató nyilatkozatoknak a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2013. november 11-én történt benyújtásakor irányadó jogszabály, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) XVI/A. fejezete alapozza meg.
A Ve. 349. § (2) bekezdése szerint a régi Ve.-ben az Országos Választási Bizottság számára megállapított hatáskört a Nemzeti Választási Bizottság látja el.
A rendelet 8. cikk (2) bekezdése szerint a hatáskörrel rendelkező hatóságok legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban megfelelő ellenőrzéseknek vetik alá a benyújtott támogató nyilatkozatokat. Az ellenőrzés alapján a hatóságok a rendelet VI. mellékletében meghatározott mintának megfelelő igazolást állítanak ki a szervezők számára, amelyben igazolják az adott tagállamból származó érvényes támogató nyilatkozatok számát.
A régi Ve. 148/B. § (2) bekezdése szerint a támogató nyilatkozatok ellenőrzése és az érvényes támogató nyilatkozatok számát tartalmazó igazolás kiállítása a Nemzeti Választási Bizottság hatáskörébe tartozik.
A Nemzeti Választási Bizottság a 42/2013. számú NVB határozatával elrendelte „az „Egy közülünk” című, az Európai Bizottság által ECI(2012)000005 számon, 2012. május 11-én nyilvántartásba vett európai polgári kezdeményezés 2013. május 11-ig gyűjtött támogató nyilatkozatai aláírásának tételes ellenőrzését, valamint a 2013. május 12. és 2013. november 1. között gyűjtött aláírások megszámlálását.
Az aláírások ellenőrzésének eredményeként a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a szervezők által 2013. május 11-ig gyűjtött támogató nyilatkozatok közül 42.952 db érvényes. A szervezők 2013. május 12. és 2013. november 1. között 3.538 db támogató nyilatkozatot gyűjtöttek.
 
A Nemzeti Választási Bizottság az ECI(2012)000005 számon nyilvántartásba vett polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét követő tizenkét hónapban összegyűjtött érvényes támogató nyilatkozatok számáról ­- a rendelet 8. cikk (2) bekezdésében nevesített, a VI. mellékletben meghatározott mintának megfelelő - igazolást állít ki. Az igazolás kiállítása a rendelet 8. cikkének (3) bekezdése alapján térítésmentes.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a 2013. május 12-től 2013. november 1-jéig tartó kiegészítő időszakban Magyarország vonatkozásában összegyűjtött támogató nyilatkozatok számának közlésére a rendelet 8. cikkének (2) bekezdése szerint kiállított igazoláshoz csatolandó formanyomtatványt állít ki.
 
A leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
 
II.
 
A határozat anépszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló hatálybalépésének megállapításáról szóló 1/2014. (I. 20.) KIM határozaton, a Jat. 15. §-án, a Ve. 349. § (1) bekezdés c) pontján, a (2) bekezdésén, régi Ve. 148/B. §-án, a rendelet 8. cikk (2) és (3) bekezdésein, a 12. cikk (4) és (5) bekezdésein, a rendelet VI. mellékletén, a rendelet 8. cikkének (2) bekezdése szerint kiállított igazoláshoz csatolandó, az Európai Bizottságnak, valamint az érintett polgári kezdeményezés szervezőinek megküldendő kiegészítő formanyomtatványon, a jogorvoslatról való tájékoztatás a régi Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. január 30.
 
 
Dr. Patyi András
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke