50/2013. OVB határozat - M. J., V. J.-né, K. S.-né, özv. Sz. D. J.-né, K. J., S. B.-né magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
50/2013. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2013. június 24-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva M. J., V. J.-né, K. S.-né, özv. Sz. D. J.-né, K. J., S. B.-né  magánszemélyek (továbbiakban: beadványozók) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozók 2013. május 28-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy – népirtás leállítása érdekében – tízmillió forint vérdíjat kapjon, aki a http://devizarabszolga.5mp.eu/ oldalon rögzített, 2013. évi MIC. számú, Devizarabszolga Felszabadító Törvényt 2013. augusztus 20-ig meg nem szavazó országgyűlési képviselőt, 48 órán belül kivégzi?”
 
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a népszavazás kezdeményezésére vonatkozó eljárás folyamán is érvényesíteni kell a régi Ve. 3. § d) pontjában foglalt alapelvet, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét. E követelménynek a kezdeményezés azért nem felel meg, mert az a jogállamiság elvéből fakadó, – a jogi kérdésekben tájékozatlan személyek számára is nyilvánvaló – alkotmányos elvárásokkal (pl. jogorvoslathoz való jog) szembe helyezkedik, köztudomású tényekről nem vesz tudomást. Ilyen köztudomású ténynek tekinthető, hogy a halálbüntetés a magyar jogrendszerben 1990 óta nem létező jogintézmény.
 
A Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezés Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikk (3) bekezdés a) pontjában meghatározott tiltott tárgykörnek minősül. A kezdeményezésben megfogalmazott kérdés Alaptörvény ellenes célra – kivégzésre – irányul, így az abban megfogalmazott kötelezettségnek egy érvényes és eredményes népszavazás esetén az Országgyűlés csak az Alaptörvény módosításával tudna eleget tenni.
 
A Bizottság fenti indokolásával egyező döntést hozott továbbá a Kúria a Knk.IV.37.249/2013/2.számú végzésében, amelyben kimondta, hogy „Magyarország az Alkotmánybíróság 23/1990. (X. 31.) AB határozatában foglalt, a halálbüntetés főbüntetésének megsemmisítése révén vált alkalmassá különböző nemzetközi multilaterális szervezetekben való tagságra. Emellett e büntetési nem kizártságát maga az Alaptörvény által deklarált az Európai Unióban viselt tagság is kizárja. Így a népszavazást kezdeményezők által feltett kérdésben alkotmányos, jogszerű népszavazás lebonyolítása, a kérdés hitelesítése … előre teljesen eredménytelennek mutatkozik”.
Fentiek alapján a Bizottság az Nsztv. 10. § b) pontja alapján – mivel a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani – az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadta.
 
II.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelenlegi jogszabályi rendelkezések még abban az esetben sem teszik lehetővé a beadványok érdemi vizsgálat nélküli elutasítását, ha azok – mint jelen beadvány is – nyilvánvalóan lehetetlen és jó erkölcsbe ütköző célra irányulnak.
 
III.
 
A határozat az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontján, az Nsztv. 2. §-án, a 10. § b) pontján, a régi Ve. 3. § d) pontján, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke