50/2013. NVB határozat - Sz. Sz. magánszemély által benyújtottországos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
50/2013. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Sz. Sz. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtottországos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság
„Az Országgyűlés az alábbi kérdést tűzze napirendjére és tárgyalja meg: A társasági nyereségadóból igényelhető támogatott sportágak közé a Vizes Világbajnokság további sportszámainak (úszás, hosszútávúszás, műugrás, szinkronúszás) bekerülésének lehetőségét!”
kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u .3., levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; fax: 06-1-795-0304). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
A beadványozó 2013. október 31-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából.
Az Nsztv 17. §-a szerint a népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen tartalmaznia kell a megtárgyalásra javasolt kérdést. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választópolgárok számára megtévesztő kérdés az Nsztv. 17. §-ába ütközik.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. számú törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. §-a a látvány-csapatsportok támogatásának keretében az adózó részére meghatározott jogcímeken adókedvezményt biztosít. A Nemzeti Választási Bizottság véleménye szerint a „társasági nyereségadóból igényelhető támogatott sportágak” kifejezés nem értelmezhető, mivel a kedvezmény nem társasági adóból igényelhető, valamint kizárólag a Tao tv. által meghatározott csapatsportokra vonatkozik. A Bizottság álláspontja szerint ezáltal a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 18. §-ában rögzített egyértelműség követelményének.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a kezdeményezésben feltenni kívánt kérdés megfogalmazása azért sem egyértelmű, mivel az a magyar nyelvtan szabályainak nem felel meg, a mondat egyes részei, kifejezései egymással nyelvtani és logikai összefüggésben nincsenek, ezáltal annak pontos tartalma nem állapítható meg.
A Bizottság véleménye szerint nem értelmezhető a „további sportszámai” kifejezés, mivel az arra vonatkozó „úszás, hosszútávúszás műugrás, szinkonúszás” említése előtt egyéb „sportszámot” nem nevesített a beadványozó. A Bizottság álláspontja szerint a kifejezés azért sem értelmezhető, mivel a beadványozó a kérdésben szereplő úszás, műugrás és szinkronúszás sportágat sportszámnak minősíti.
A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a népi kezdeményezés valójában több részkérdést tartalmaz, mivel az egyszerre vonatkozik az „úszásˮ-ra, a „hosszútávúszásˮ-ra, a „műugrásˮ-ra és a „szinkronúszásˮ-ra is. Így a választópolgárnak nincs lehetősége megkülönböztetést tenni.
Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság – az Nsztv. 18. § b) pontja alapján, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
II.
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján és (2) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án és 17. §-án és a 18. § b) pontján, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 131/A. § b) pontján, 131. §-án, a Tao tv. 22/C. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2013. november 26.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke