5/2022. NVB határozat - a 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazások kampányidőszakában a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban közzé tehető politikai reklámok közzététele időtartamának meghatározása tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

5/2022. számú határozata

                                                                                                                                                  

 

A Nemzeti Választási Bizottság a 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazások kampányidőszakában a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban közzé tehető politikai reklámok közzététele időtartamának meghatározása tárgyában - 5 igen és 0 nem szavazattal - meghozta a következő

 

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyarország Kormánya által kezdeményezett

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”

kérdésekben 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazás kampányidőszakában a Kormány és az országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok politikai reklámjainak a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság lineáris médiaszolgáltatásaiban való közzétételére rendelkezésre álló időtartam valamennyi kérdés tekintetében összesen 37 (harminchét) perc 30 (harminc) másodperc, amely a Kormányt és az országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártokat külön-külön megillet.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. január 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A határozathozatal előzménye]

 1. Az Országgyűlés az országos népszavazás elrendeléséről szóló 32/2021. (XI. 30.) OGY határozatában (a továbbiakban: OGY határozat) a Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Kormány) által kezdeményezett alábbi négy kérdésben országos népszavazást rendelt el:

1. „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?”

2. „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”

3. „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?”

4. „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”

 1. Az Alkotmánybíróság az 1/2022. (I. 7.) AB határozatában rendelkezett az OGY határozatának helybenhagyásáról.
 2. A köztársasági elnök a 8/2022. (I. 11.) KE határozatában a Kormány által kezdeményezett kérdésekben az országos népszavazásokat 2022. április 3-ára tűzte ki.
 3. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 69. § (1) bekezdése szerint az országos népszavazási kampányidőszakban politikai reklámot a kezdeményezés szervezői, továbbá a kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok (a továbbiakban együtt: közzétételre jogosultak) tehetnek közzé.
 4. Az Nsztv. 66/A. §-a alapján a köztársasági elnököt, illetve a Kormányt az általa kezdeményezett népszavazás esetén a népszavazási eljárásban megilletik a szervezők számára biztosított jogok.
 5. Az Nsztv. 69. § (2) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság az országos népszavazás kitűzését követő öt munkanapon belül határozza meg, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban milyen időtartamban köteles közzétenni a közzétételre jogosultak politikai reklámjait. A politikai reklámok közzétételére rendelkezésre álló időtartam összesen háromszáz perc, amelyet a jogosultak között egyenlő arányban kell felosztani.
 6. A politikai reklámot a közszolgálati médiaszolgáltatónak a legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal bíró lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatásában, egyenlő arányban megosztva kell közzé tennie.
 7. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 84. § (1) bekezdése és 203. § 32. pontja szerint a közszolgálati médiaszolgáltató a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (a továbbiakban: Közszolgálati Médiaszolgáltató).
 8. Az Mttv. 203. § 36. pontja szerint a lineáris médiaszolgáltatás a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás.
 9. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hivatalos oldalán található „Közszolgálati médiaszolgáltató által nyújtott lineáris médiaszolgáltatások” elnevezésű nyilvántartás rögzíti a Közszolgálati Médiaszolgáltató által nyújtott lineáris médiaszolgáltatásokat.
 10. A kampányidőszak – az Nsztv. 1. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó Ve. 139. § (1) bekezdése alapján – a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő - választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 1/2022. (I. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 27. §-a rögzíti, hogy a népszavazási kampányidőszak 2022. február 12-étől 2022. április 3-án 19.00 óráig tart.
 11. Az IM rendelet 29. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb 2022. január 18-án határozza meg, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban milyen időtartamban köteles közzétenni az Nsztv. 69. § (1) bekezdése szerinti jogosultak politikai reklámjait.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. Az Nsztv. 69. §-a alapján a kitűzött országos népszavazás kampányidőszakában a közzétételre jogosultak politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló műsoridő tartama összesen háromszáz perc, amelyet a közzétételre jogosultak között egyenlő arányban kell felosztani.
 2. Az országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok – az abc rendbe sorolás szabálya szerint feltüntetve - az alábbiak: Demokratikus Koalíció, FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Kereszténydemokrata Néppárt, LMP- Magyarország Zöld Pártja (korábbi neve: Lehet Más a Politika), Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt.
 3. Tekintettel arra, hogy 2022. április 3. napjára több kérdésben került országos népszavazás kitűzésre, a Bizottságnak elsődlegesen abban kellett állást foglalnia, hogy az Nsztv. 69. § (2) bekezdésében meghatározott háromszáz perces időtartam, a politikai reklám közzétételére jogosultakat kérdésenként illeti-e meg, vagy a háromszáz perces időtartam független a kérdések számától, tehát a háromszáz percet egyszer, valamennyi kérdésre vonatkozóan kell felosztania.
 4. A Bizottság megállapítja, hogy önmagában az Nsztv. 69. § (2) bekezdésének nyelvtani értelmezése alapján a kérdés nem dönthető el, szükség van az Nsztv. és a Ve. – országos népszavazási eljárásra irányadó – szabályainak logikai, rendszertani értelmezésére is. Ennek során a Bizottság megállapítja, hogy az Nsztv. az országos népszavazási eljárás elnevezésű V. fejezete számol azzal, hogy bizonyos esetekben több kérdésről tartanak azonos időpontban országos népszavazást és ahol a jogalkotó a népszavazásokhoz kötődő kötelezettségeket, illetve jogosultságokat kérdésenként külön-külön kívánja előírni, illetve biztosítani, azt kifejezetten megjeleníti az adott jogszabályi rendelkezés szövegében. Így például az Nsztv. 66. §-a értelmében a szavazás, az eredmény megállapítása és a jogorvoslat során a népszavazásra feltett minden kérdést külön-külön kell figyelembe venni.
 5. A Bizottság rögzíti, hogy az Nsztv. rendelkezései alapján több kérdésről azonos időpontban tartott népszavazás esetén jelentősége van annak is, hogy a több kérdést azonos kezdeményező/szervező nyújtotta-e be vagy sem. Ennek megfelelően, amennyiben a népszavazás kezdeményezője/szervezője azonos, a kérdések szerepelhetnek azonos szavazólapon, ellenkező esetben a kérdések külön lapon szerepelnek [lásd: Nsztv. 71. § (1) bekezdés].
 6. A Bizottság megállapítja, hogy a közzétételre jogosultakat alapvetően három, a népszavazás tekintetében kiemelt jelentőséggel bíró jogosultság illeti meg: a választási szervekbe való delegálás joga [lásd: Nsztv. 68. §], a névjegyzékből történő adatszolgáltatás kéréséhez való jog [lásd: Nsztv. 70. §] és a – jelen határozat tárgyát képező – politikai reklám közzétételéhez való jog [lásd: Nsztv. 69. §].
 7.  A Bizottság az előző bekezdésekben említett, az Nsztv. rendszeréből, logikai felépítéséből következő szabályozási elvek figyelembevételével megvizsgálta a szóban forgó három jogosultság rendelkezéseit. E jogosultságok tekintetében az Nsztv. nem tartalmaz olyan rendelkezést, ami kifejezetten kérdésenként tenné lehetővé azok igénybevételét. Ez teljesen magától értetődő az adatszolgáltatás tekintetében, hiszen amennyiben a több, azonos időpontban tartott népszavazás során megválaszolandó kérdésnek azonos kezdeményezője/szervezője van, akkor a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgári adatok is azonosak, így fel sem merül az adatkérési jogosultság kérdésenként való értelmezése. Hasonló a helyzet a választási szervekbe való delegálási jogosultsággal is, a jogalkotó e jogosultság szabályait is oly módon alakította ki, hogy a kezdeményező(k)/szervező(k) számához – és nem a kérdések számához – kötődik a jogosultság igénybevétele. Ellenkező esetben a választási bizottságok összetételében aránytalan torzulás következne be.
 8. A fentiek alapján a Bizottság megállapítja, hogy azonos kezdeményező/szervező esetén, azonos időpontban – egyidejűleg több kérdésről – tartott népszavazás során a jelen határozat tárgyát képező jogosultság sem értelmezhető kérdésenként. A Bizottság megjegyzi, hogy a kérdésenként való értelmezés már csak azért sem merülhet fel, mert – a kérdések számát limitáló rendelkezés hiányában – nagyobb számú kérdés és a közzétételre jogosultak nagyobb száma azt is eredményezhetné, hogy az Nsztv. 69. § (4) bekezdésében rögzített idősávokat – figyelemmel az Nsztv. 69. § (5) bekezdésében írt szabályra is – teljes egészében politikai reklámok töltenék ki, ami a jogalkotónak a jogszabály megalkotásakor fennállott szándékával – az Alaptörvény 28. cikkében foglalt jogértelmezési szabályra is figyelemmel – nyilvánvalóan nem áll összhangban. A Bizottság tehát arra a következtetésre jutott, hogy azonos kezdeményező/szervező esetén az Nsztv. 69. § (2) bekezdése szerinti, a politikai reklámok közzétételére rendelkezésre álló időtartam független a népszavazásra bocsátott kérdések számától.
 9. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Kormány által kezdeményezett

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?” és a

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”

kérdésekben 2022. április 3-ára kitűzött országos népszavazási kampányidőszakban a közzétételre jogosultak (így tehát a Kormány és az országgyűlési frakcióval rendelkező, a [14] bekezdésben hivatkozott hét párt) egyenként 37 (harminchét) perc 30 (harminc) másodperc időtartamban jogosult közzétenni politikai reklámját a Közszolgálati Médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdésén, a 28. cikkén, az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, az 5. §-án, 65. §-án, a 66. §-án, a 66/A.§-án, a 69. §-án, a Ve. 139. §-án, 147. §-án, az Mttv. 84. § (1) bekezdésén, a 203. § 32. és 36. pontjain, az IM rendelet 27. §-án és 29. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. január 14.

 

 

                                                                                            Dr. Téglási András

                                                                                 a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke