491/2010. OVB határozat - J. Cs. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
491/2010. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2010. augusztus 3-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva J. Cs. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143).
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2010. július 21-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a 60. életév betöltése előtt senki se kaphasson öregségi nyugdíjat?”
 
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a kérdésben tartott eredményes népszavazás következtében azon állampolgárok esetében, akik a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében 60. életévük betöltése előtt korkedvezményes öregségi nyugdíjat, illetve előrehozott öregségi nyugdíjat vettek igénybe, megszűnne a nyugellátás igénybevételére vonatkozó jogosultságuk. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint ez, egy már jogszerűen megszerzett jogosultságot szüntetne meg, mellyel sérülne a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 2. § (1) bekezdésében foglalt jogállamiság szerves részét képező jogbiztonság elve.
Az Országos Választási Bizottság és az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint az Alkotmány módosítására csak az Alkotmány 24. § (3) bekezdésében foglalt eljárási rendben kerülhet sor, a népszavazás még közvetett módon sem vonhatja el az Országgyűlés alkotmányozó hatáskörét [2/1993. (I. 22.) AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001.(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB határozatok].
A Testület álláspontja szerint a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműség követelményének sem, tekintettel arra, hogy abból nem derül ki, hogy a népszavazási kérdésben kívánt szabályozás mikortól kerülne bevezetésre.
Az Nsztv. 10. § b) és c) pontja alapján az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani és nem felel meg a törvényben foglalt követelménynek.
 
II.
 
A határozat az Alkotmány 2. § (1) és a 24. § (3) bekezdésein, az Nsztv. 2. §-án, a 10. § b) és c) pontján és a 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke