49/2016. NVB határozat - a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás szavazólapjai adattartalmának jóváhagyása tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

49/2016. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás szavazólapjai adattartalmának jóváhagyása tárgyában 10 igen és 0 nem szavazattal meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarország Kormánya által kezdeményezett „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” kérdésben 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazáson használt szavazólapok adattartalmát jelen határozat mellékletei szerint hagyja jóvá.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. augusztus 8-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Kormány) 2016. február 24-én nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” országos népszavazásra javasolt kérdést hitelesítés céljából. A Bizottság 2016. február 29-ei ülésén, 14/2016. számú határozatával a kérdést hitelesítette. A bizottsági határozatot a Kúria 2016. május 3-án hozott Knk.IV.37.222/2016/9. számú végzésével helybenhagyta. Ezt követően az Országgyűlés az országos népszavazás elrendeléséről szóló 8/2016. (V. 10.) OGY határozatával a kérdésben az országos népszavazást elrendelte. Az Alkotmánybíróság 12/2016. (VI. 22.) AB határozatában rendelkezett az Országgyűlés 8/2016. (V. 10.) OGY határozatának helybenhagyásáról. A Köztársasági Elnök az országos népszavazás időpontjának kitűzéséről szóló 233/2016. (VII. 5.) KE határozatában az Országgyűlés által elrendelt országos népszavazást 2016. október 2-ra tűzte ki.

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 71. § (3) bekezdése rögzíti, hogy az országos népszavazáson használt szavazólap adattartalmát a Nemzeti Választási Bizottság hagyja jóvá legkésőbb a szavazás napját megelőző negyvenötödik napon. A 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 16/2016. (VII. 5.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 29. §-a az Nsztv. 71. § (3) bekezdése alapján kimondja, hogy a Bizottság a szavazólap adattartalmát legkésőbb 2016. augusztus 18-án hagyja jóvá.

Az Nsztv. 71. § (1) és (2) bekezdései az országos népszavazás szavazólapjának adattartalmával kapcsolatban előírják, hogy azon csak egy kérdés szerepelhet, és az alábbiakat kell tartalmaznia:

„a) a „szavazólap” megjelölést,

b) a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló terület megjelölését a szavazólap bal felső sarkában,

c) az országos népszavazás megnevezést,

d) az országos népszavazás napját,

e) annak megjelölését, hogy érvényesen szavazni csak egy válaszra lehet,

f) az országos népszavazásra feltett kérdést,

g) az igen és nem válaszlehetőséget,

h) a szavazásra szolgáló kört,

i) az érvényes szavazat formájára vonatkozó tájékoztatást”.

Az Nsztv. 72 §-a szerint a levélben szavazás szavazólapja bélyegzőlenyomat nélkül érvényes. Az Nsztv. 65. §-a alapján alkalmazandó, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 256. § (2) bekezdése a levélben szavazás szavazólapja kapcsán előírja továbbá, hogy az a bélyegzőlenyomat elhelyezésére szolgáló területen a „levélben szavazás szavazólapja” körfeliratot tartalmazza.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Bizottság a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazáson használt szavazólapok adattartalmát jelen határozat mellékletei szerint hagyta jóvá.

II.

A határozat az Nsztv. 65. §-án, 71. §-án, 72. §-án és 74. §-án, a Ve. 256. § (2) bekezdésén, az IM rendelet 29. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. augusztus 3.

 

                                                                                      

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke