49/2013. OVB határozat - M. J., K. L.-né, F. J.-né, K. J.-né, M. G., L. Cs. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
49/2013. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2013. június 24-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva M. J., K. L.-né, F. J.-né, K. J.-né, M. G., L. Cs. magánszemélyek (továbbiakban: beadványozók) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozók 2013. május 28-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy – népirtás leállítása érdekében – azt az országgyűlési képviselőt, aki a http://devizarabszolga.5mp.eu/ oldalon rögzített, 2013. évi MIC. számú, Devizarabszolga Felszabadító Törvényt 2013. augusztus 20-ig nem szavazza meg, fosszák meg vagyonától, és 48 órán belül végezzék ki?”
 
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikke rögzíti az országos népszavazásra vonatkozó alapvető rendelkezéseket. Az Alaptörvény 8. cikk (2) bekezdése szerint „Országos népszavazás tárgya az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet.”Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy egyéni felelősség megállapítására és büntetés kiszabására az Országgyűlés nem rendelkezik hatáskörrel, így abban népszavazás kezdeményezésére nincs lehetőség.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a Ve. 3. § d) pontjában foglalt alapelvet, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét a népszavazás kezdeményezésére vonatkozó eljárás folyamán is érvényesíteni kell. E követelménynek a kezdeményezés azért nem felel meg, mert a jogállamiság elvéből fakadó, a jogi kérdésekben tájékozatlan személyek számára is nyilvánvaló alkotmányos alapjogokkal (pl. élethez való jog) szembe helyezkedik, köztudomású tényekről nem vesz tudomást. Ilyen köztudomású ténynek tekinthető, hogy a halálbüntetés a magyar jogrendszerben 1990 óta nem létező jogintézmény. A Bizottság megállítja, hogy a kezdeményezés Alaptörvény ellenes célra –kivégzésre – irányul, így az abban megfogalmazott kötelezettségnek egy érvényes és eredményes népszavazás esetén az Országgyűlés csak az Alaptörvény módosításával tudna eleget tenni, ami az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján tiltott tárgykörnek minősül.
Fentiek alapján a Bizottság az Nsztv. 10. § a) és b) pontja alapján – mivel a kérdés nem tartozik az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe és a kérdésben nem lehet népszavazást tartani - az aláírásgyűjtő ívek hitelesítését megtagadta.
 
II.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelenlegi jogszabályi rendelkezések még abban az esetben sem teszik lehetővé a beadványok érdemi vizsgálat nélküli elutasítását, ha azok – mint jelen beadvány is – nyilvánvalóan lehetetlen és jó erkölcsbe ütköző célra irányulnak.
 
III.
 
A határozat az Alaptörvény 8. cikk (2) bekezdésén és a 8. cikk (3) bekezdés a) pontján, az Nsztv. 2. §-án, a 10. § a) és b) pontján, a régi Ve. 3. § d) pontján, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke