49/2013. NVB határozat - Sz. Sz. magánszemély által benyújtottországos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
49/2013. számú határozata

 
A Nemzeti Választási Bizottság Sz. Sz. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtottországos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság
„Az Országgyűlés az alábbi kérdést tűzze napirendjére és tárgyalja meg: A balatonfűzfői Balaton Sportuszodának, és a környezetében lévő Városi Stadionnak a fejlesztendő sportlétesítmények közé történő bekerülésének a lehetősége a 2021-es Vizes Világbajnokság projektje keretében.”
kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; fax: 06-1-795-0304). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A beadványozó 2013. október 31-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából.
A Kúria Knk.37.807/2012/2. számú határozata szerint, ha a Kormány hatáskörébe tartozó összes kérdés egyben az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésnek is tekinthető, az a népi kezdeményezés szempontjából kiüresíti az Nsztv. 18. § a) pontjába foglalt azon - tulajdonképpen korlátot is állító szabályt - hogy az országos népi kezdeményezés tárgya csak az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet. A népi kezdeményezés komplementer jellegű, a képviseleti hatalomgyakorlást egészíti ki. A jogintézmény funkciójával lenne ellentétes, ha nemcsak a képviseleti hatalomgyakorlás vonatkozásában, hanem a végrehajtó hatalomnak adott felhatalmazás teljesítése körében is érvényesülne ez a jelleg. Egy ilyen értelmezés a közvetlen hatalomgyakorlást Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) B) cikk (4) bekezdésben foglalt kivételesség elvével ellentétesen tágítaná.
Az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerint a Kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, amelynek feladat- és hatásköre kiterjed mindarra, amit az Alaptörvény vagy jogszabály kifejezetten nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe. A Kormány az Országgyűlésnek felelős.
Jelen ügyben megállapítható, hogy a világbajnoksággal kapcsolatos infrastrukturális fejlesztésekről a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztéshez kapcsolódó feladatokról szóló 1750/2013. (X. 24.) Korm. határozat rendelkezik, így a népi kezdeményezés tárgyát képező egyedi ügy nem tekinthető az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésnek.
Az Nsztv 17. §-a szerint a népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen tartalmaznia kell a megtárgyalásra javasolt kérdést. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdés az Nsztv. 17. §-ába ütközik, ugyanis az valójában a megtárgyalásra javasolt kérdésnek csak hozzávetőlegesen adja meg a tárgyát, mivel nem egyértelmű, hogy a „2021-es Vizes Világbajnokság projektje” pontosan milyen feladatokat foglal magában. Nem állapítható meg, hogy a program a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda- Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés 2013-2016. közötti I. ütemére, vagy annak egy részére vonatkozik.
A Bizottság véleménye szerint továbbá a népi kezdeményezés valójában több részkérdést tartalmaz, egyszerre vonatkozik a Balaton Sportuszodára és a Városi Stadionra is. Így a választópolgárnak nincs lehetősége megkülönböztetést tenni.
Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság – az Nsztv. 18. § a) és b) pontja alapján, mivel a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe és a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta.
II.
A határozat az Alaptörvény B) cikk (4) bekezdésén, 15. cikk (1) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján és (2) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, 17. §-án, 18. § a) és b) pontján, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 131/A. § b) pontján, 131. §-án,a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztéshez kapcsolódó feladatokról szóló 1750/2013. (X. 24.) Korm. határozaton, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2013. november 26.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke