486/2014. NVB határozat - Vécsi Attila az Összefogás Párt egyéni országgyűlési képviselőjelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
486/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Vécsi Attila az Összefogás Párt egyéni országgyűlési képviselőjelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Hajdú-Bihar Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 22/2014. (III. 6.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB az Összefogás Párt jelöltjeként indulni szándékozó Vécsi Attila egyéni képviselőjelölti nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán az 22/2014. (III. 6.) számú határozatában elutasította. Az OEVB hivatkozva az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltakra megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma a nyilvántartásba vételhez szükséges ötszázat nem érte el, ezért a képviselőjelölt nyilvántartásba vételt elutasította.
Beadványozó 2014. március 7-én fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amelyben kérte leadott és elutasított ajánlások jelenlétében történő felülvizsgálatát. Előadta továbbá, hogy a választópolgárok központi tájékoztatása álláspontja szerint nem volt megfelelő és legtöbb esetben a lakcímkártyáról bediktált adatok nem voltak megfelelőek.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 224. § (3) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának lakcímét vagy székhelyét. Ugyanezen szakasz c) pontja szerint a fellebbezésnek jelölő szervezet vagy más szervezet esetében tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés sem a jelölő szervezet székhelyét sem a bírósági nyilvántartásba-vételi számát, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza. Továbbá a fellebbező beadványában konkrét jogszabálysértés megjelölése nélkül kéri az ajánlások újraszámlálását, mely alapján a fellebbezés érdemi felülvizsgálatra nem alkalmas.
A Ve. 4. számú mellékletének ae) pontja szerint a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartása tartalmazza a jelölő szervezet képviselőjének nevét és lakcímét, képviseleti jogának terjedelmét. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezést az Összefogás Párt nevében benyújtó Vécsi Attilát a jelölő szervezetek nyilvántartása meghatalmazottként nem tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a fellebbező jelen eljárásban meghatalmazást nem csatolt, képviseleti jogosultságát nem igazolta, ezért a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a jogorvoslati kérelem benyújtására jogosultsággal nem rendelkezett. A Ve. 231. § a) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a fellebbezést, ha azt nem a jogosult nyújtotta be.
A Ve. 231. § (1) bekezdés a) és d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat és azt nem a jogosult nyújtotta be.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés a) és d) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
III.
A határozat a 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdés b) és c) pontján, a 231. § (1) bekezdés a) és d) pontján, 4. számú mellékletének ae) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 10.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke