48/2022. NVB határozat - a Platón Párt jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

48/2022. számú határozata

 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Platón Párt (6000 Kecskemét, Palló Imre utca 40.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételének tárgyában - 7 igen és 0 nem szavazattal - meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Platón Pártnak az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmét visszautasítja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. február 3-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek vizsgálata]

 1. A Platón Párt 2022. január 28-án jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét kérte az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán, az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról 3/2022. (I. 11. ) IM rendelet 11. számú melléklete szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: P1 formanyomtatvány).
 2. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 119. §-ának (1) bekezdése alapján azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. A Ve. 119. § (2) bekezdése szerint a szervezet bejelentésére annak törvényes képviselője jogosult.  
 3. A Ve. 3. § 3. a) pontja alapján az országgyűlési képviselők választásán jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő párt, továbbá az országos nemzetiségi önkormányzat lehet, ha a Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szerezetek nyilvántartásába felvette.
 4. A Ve. 133. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Iroda a bejelentkezést követően ellenőrizte a szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában.
 5. A www.birosag.hu oldalon elérhető, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 86. § (1) bekezdése szerint közhiteles nyilvántartás adatai szerint a Platón Pártot a P1 formanyomtatványon bejelentő törvényes képviselő, dr. Reketyei Szilvia képviseleti megbízási ideje 2021. november 27-én megszűnt.
 6.  A Nemzeti Választási Bizottság következetes és a Kúria által is helybenhagyott joggyakorlata szerint [41/2020. NVB határozat, 285/2019. NVB határozat, 277/2019. NVB határozat, 259/2019. NVB határozat, 29/2019. NVB határozat, Kvk.IV.37.376/2019/5. és Kvk.II.37.677/2020/6. számú végzések] párt vagy egyesület nevében az a törvényes képviselő, akinek megbízása a civil szervezetek közhiteles nyilvántartása szerint megszűnt, ám a nyilvántartásból ténylegesen nem került törlésre, a választási eljáráshoz kapcsolódó joghatályos nyilatkozat megtételére nem jogosult.
 7. A Kúria a 29/2019. (III. 14.) NVB határozatot felülvizsgáló Kvk.IV.37.376/2019/5. számú határozatában, jelen ügy tényállásával egyezően, a megszűnt képviseleti jogú, de nyilvántartásból még nem törölt személy bírósági eljárásokban általában elfogadott képviseleti jogával összefüggésben megállapította, hogy „a Ve. alkalmazási körében (…) a 133. § (1) bekezdés szerinti ellenőrzés tartalmát is figyelembe kell venni. Eszerint „[a] választási iroda a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, a bejelentett jelölt adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi’ – ami értelemszerűen a megfelelés kívánalmát kell, hogy jelentse. A bírósági nyilvántartással való összevetés elvégeztetése ebben az eljárásban tehát szűkíteni rendeli a Ptk. szerinti vélelem alkalmazási körét. A „mindenkivel szemben és minden eljárásban” való eljárás joga a külön törvény Ve. 119. § (2) bekezdésének alkalmazása során, a választási eljárást illetően, a közhiteles nyilvántartásnak való megfelelést is megkívánja.”
 8. A Kúria Kvk.II.37.677/2020/6. számú végzése rögzíti, hogy az ügyek jogi megítélése szempontjából nem jelent különbséget, hogy az adott képviselő a bírósági nyilvántartásban egyáltalán nem, vagy pedig lejárt megbízással szerepel. Visszautalva a Kvk.II.37.146/2014/2. számú végzésében foglaltakra kifejtette, hogy „a Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szervezet képviseletére jogosult személynek – helyesen – a szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személyt tekintette. Az eljárás jellege, a rendelkezésre álló rövid határidők ugyanis csak azt teszik lehetővé, hogy az illetékes választási iroda a jelölő szervezet adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrizze. A nyilvántartás pedig csak az ilyenként bejelentett képviselő nevét és lakóhelyét tartalmazza. A képviseletre jogosult személyen tehát – a Ve. 119. § (2) bekezdésének vonatkozásában – a szervezet képviseletére a bírósági nyilvántartás szerint jogosult személy értendő.”
 9. Tekintettel a fentiekben leírtakra, a Bizottság megállapítja, hogy a Platón Párt esetében a szervezet bejelentésekor eljárt, a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában a szervezet képviselőjeként bejegyzett dr. Reketyei Szilvia képviselői megbízásának időtartama – 2021. november 27-én – megszűnt, képviseleti joga sem 2022. január 11-én, a választás kitűzésének időpontjában, sem a szervezet bejelentésének időpontjában már nem állt fenn. Mindezek alapján a 2022. január 28-án tett bejelentés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, amely miatt a Bizottság a Ve. 133. § (2) bekezdése alapján visszautasítja a szervezet nyilvántartásba vételét.
 10. A Nemzeti Választási Bizottság döntése meghozatalakor figyelemmel volt arra is, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdése szerint a Korm. rendelet hatálybalépésének napjától a jogi személyeknek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Vmtv.) 51. alcímében foglalt rendelkezései helyett a Korm. rendelet 1. alcíme rendelkezéseit kell alkalmazniuk.
 11.  Mindez azt jelenti, hogy a Vmtv.109. §-a, amely alapján, ha a jogi személy vezető tisztségviselőjének megbízatása a veszélyhelyzet idején szűnik meg, a képviseleti jog legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad, nem alkalmazható.
 12. A Bizottság indokoltnak tartja megjegyezni azt is, hogy jelen visszautasítás jogerőre emelkedése sem jelenti akadályát annak, hogy amennyiben a törvényes képviselő megbízásának időtartama a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásában rendezésre kerül, a szervezetet ismételt bejelentés után, az egyéb jogszabályi feltételek fennállása esetén, a Nemzeti Választási Bizottság nyilvántartásba vegye.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 3. § 3. a) pontján, 119. §-án, 133. §-án, a Civil tv. 86. §-án, Korm. rendelet 1. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § -án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2022. január 31.

 

 

                                                                                           Dr. Téglási András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke