48/2020. NVB határozat - a N. I. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

48/2020. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a N. I. (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában – 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Baranya Megyei Területi Választási Bizottság 7/2020. (IX. 8.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2020. szeptember 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           Beadványozó 2020. szeptember 5-én 17 óra 34 perckor elektronikus úton a Nemzeti Választási Bizottság elektronikus levelezési címére a Mohácsi Helyi Választási Bizottságnak címzett kifogást nyújtott be az Informayer című nyomtatott sajtótermék (kiadó: INFORMAYER Kft., székhelye: 7700 Mohács, Árok u.17.) 2020. szeptember 3-ai lapszámában (valamint annak betétlapjában) megjelent tartalom ellen. Kifogásában az újság szerkesztésének jogszabálysértő voltára hivatkozott a 2020. szeptember 27-ére kitűzött Mohácsi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választási eljárásában. Mellékletként csatolta a kifogásolt lapszámot és annak betétlapját. Kérte a jogszabálysértés megállapítását, továbbá azt, hogy „a jogszabálysértőt az MHVB sújtsa a legmagasabb összegű pénzbírsággal”, kötelezze határozatának a következő lapszámban „kommentár nélküli közlésére”, valamint a jogszabálysértőt a további jogszabálysértéstől tiltsa el.

[2]           A Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 151. § (1) bekezdése, valamint a 213. § (1) és (2) bekezdése alapján megállapította, hogy a kifogás elbírálására a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a médiatartalom-szolgáltató székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes területi választási bizottság jogosult, ezért a kifogást 2020. szeptember 6-án áttette a Baranya Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) részére.

[3]           A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező TVB a kifogást a 2020. szeptember 8-án kelt 7/2020. (IX. 8.) számú határozatával a Ve. 215. § c) pontjára hivatkozással érdemi vizsgálat nélkül elutasította, tekintettel arra, hogy az nem tartalmazta a Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt tételes jogszabálysértésre való hivatkozást.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[4]           Beadványozó 2020. szeptember 11-én 9 óra 00 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a TVB-hez a Ve. 223. § (3) bekezdés a) és b) pontjára való hivatkozással. A jogorvoslati kérelmet a TVI ugyanezen a napon 9 óra 9 perckor felterjesztette a Nemzeti Választási Bizottság részére.

[5]           Beadványozó fellebbezésében előadta, hogy álláspontja szerint a TVB 7/2020. (IX. 8.) számú határozata jogszabálysértő, mivel a TVB a vonatkozó jogszabályokat helytelenül értelmezte, abból helytelen ténybeli és jogi következtetést vont le, ezért az általa megállapított tényállás téves, a határozat pedig megváltoztatásra szorul, mivel az sérti a Ve. 2. § c) és e) pontjában foglalt alapelveket, a Ve. 46. § d) pont dc) alpontját és a 219. § (1) bekezdését egyaránt.

[6]           Hozzátette, hogy kifogása tartalmazta a jogszabálysértés megjelölését, ugyanis abban kifejtette, hogy „az INFORMAYER (..) nem közölhet a kampány időszak alatt politikai hirdetéseket, az abban kiadott betétlapban még is az egyik jelölőszervezet polgármesterjelöltjéről jelentek meg cikkek, melyek azt pozitív színben tüntették fel, míg annak ellenfelét negatívan. Ez a magatartás pedig alkalmas volt a választói akarat befolyásolására”. Álláspontja szerint ezzel az „egyenlő esélyek elvének érvényesülését sértették” meg, mivel a „sajtótermék a semleges pozíciót egyértelműen feladta”. Hivatkozási alapként a Nemzeti Választási Bizottság 750/2018. számú határozatát jelölte meg.

[7]           Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, a jogsértés súlyára tekintettel szabjon ki magasabb összegű pénzbírságot, továbbá tiltsa el a jogszabálysértőt a további jogsértéstől, valamint kötelezze határozatának a következő lapszámban történő kommentár nélküli közzétételére.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[8]           A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[9]           A Ve. 221. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

[10]        A Nemzeti Választási Bizottság már több esetben vizsgálta magánszemélyek fellebbezés benyújtására vonatkozó jogosultságát, amely döntések közül a 48/2019. számú határozatában foglalt érvelést bírósági felülvizsgálat nyomán a Kúria is értékelte.

[11]        A Kúria az NVB döntését a Kvk.I.37.510/2019/2. számú végzésével 2019. április 23-án hagyta helyben. E döntésében a legfőbb bírói fórum kifejtette, hogy „[h]elytállóan hivatkozott a kérelmezett arra, hogy az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2018. évi XXXVI. törvény 77. §-ának 2018. szeptember 1-jei hatályba lépése következtében a Ve. jogorvoslati rendszerében azonos módon határozza meg az egyes jogorvoslati szinteken a jogosultak alanyi körét. (…) Mindkét kérelem befogadásának feltétele tehát az egyéb formai feltételek mellett az is, hogy a kérelmező az ügyben érintett legyen. A Kúria ítélkezési gyakorlata (pl. a Kvk.I.37.597/2014/5., Kvk.I.37.493/2014/3. és Kvk.III.37.298/2014/2. számú döntések) értelmében a Ve. 222. §-ának (1) bekezdése szerinti érintettség akkor állapítható meg, ha a kérelmező saját jogaira és kötelezettségeire az állított jogsérelem közvetlenül kihat. A természetes személy kérelmező kérelmében hivatkozott kifogás elutasítás önmagában az ügy érdemével kapcsolatos érintettséget nem alapozza meg.”

[12]        Mivel a választási eljárásban annak sommás jellegéből adódóan a hivatalbóli bizonyítás felvételére nincs mód, ezért Beadványozót terheli a fellebbezés valamennyi formai és tartalmi kellékének határidőben való előterjesztése, így az érintettség igazolása is, amelyre jelen ügyben nem került sor [Kvk.I.37.391/2014/2., Kvk.IV.37.286/2018/2. számú döntései].

[13]        Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Beadványozó nem igazolta a Ve. 221. § (1) bekezdésében foglalt érintettségét, azzal kapcsolatban fellebbezésében semmilyen érvelést nem adott elő.

[14]        A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó nem igazolta a Ve. 221. § (1) bekezdésében foglalt jogorvoslati jogosultságát, amely miatt fellebbezését a Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

[15]        A Nemzeti Választási Bizottság felhívja a figyelmet, hogy a jogorvoslatok benyújtásának formai és tartalmi feltételeit tartalmazó formanyomtatványok (jogorvoslat típusonként) a www.valasztas.hu honlapon elérhetőek, amelyek használata nagyban segítheti az érdemi elbírálásra alkalmas jogorvoslati kérelem benyújtását.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[16]        A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2020. szeptember 14.

 

                                                                                                 Dr. Rádi Péter       

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke