48/2014. NVB határozat - A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
         48/2014. számú határozata        
 
A Nemzeti Választási Bizottság A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt (5711 Gyula, Fehér-Körös u. 69.) nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság A Haza Nem Eladó Mozgalom Pártot, mint jelölő szervezetet az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.
A Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szervezet által a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében megjelölt embléma használatát a választási eljárásban nem engedélyezi.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt 2014. január 29-én, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 17. melléklete (a továbbiakban: P1-es nyomtatvány) szerinti nyomtatványnak a Nemzeti Választási Bizottsághoz való benyújtásával kérte jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán. A szervezet nyilvántartásba vételi kérelme mellékleteként csatolta jelképének szürkeárnyalatos képét, melyen a Szent Korona található.
 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény (a továbbiakban: Jelképtörvény) 5. § (1) és (3) bekezdése szerint Magyarország címerét és annak elkülöníthető elemeit, a Szent Koronát és a címerpajzsot természetes személy a foglalkozásának, hivatásának gyakorlása során, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet – a Jelképtörvény 1. §-ában nevesített szerveken és személyeken kívül - a tevékenysége során, szervezeti jelképként vagy ennek részeként nem használhatja.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt jelölő szervezetként való bejelentkezésekor mellékelt emblémájának használata sérti Magyarország nemzeti jelképeinek használatára vonatkozó törvényi előírásokat, mely okán a Bizottság annak a választási eljárásban való megjelenítését nem engedélyezi.
A Nemzeti Választási Bizottság egyebekben megállapítja, hogy A Haza Nem Eladó Mozgalom Pártot nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott egyéb követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.
 
II.
 
A határozat a Jelképtörvény 1. §-án, az 5. § (1) és (3) bekezdésein, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, a P1-es nyomtatványon, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. január 30.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke