48/2013. OVB határozat - B. Z. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
48/2013. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2013. május 28-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva B. Z. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
Beadványozó 2013. május 16-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2013-évben kiírt Nyilvános koncessziós pályázati kiírás dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság átengedésére” című pályázat kapcsán hozott minden döntést meg kell semmisíteni?”
 
Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény) 8. cikke rögzíti az országos népszavazásra vonatkozó alapvető rendelkezéseket. A 8. cikk (2) bekezdése szerint „Országos népszavazás tárgya az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet.”
 
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter ellátja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szervezésének szakmai irányítását. A törvény
5. §-ában foglaltak szerint az állam nevében a dohánytermék-kiskereskedelem átengedéséről szóló pályázat kiírása, elbírálása, továbbá a koncessziós szerződés megkötésére a miniszter jogosult. Az Fdvtv. 8. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a miniszter, illetve a miniszter által megbízott és a nevében eljáró természetes személy a pályázat nyertesével köti meg a koncessziós szerződést a pályázat eredményének kihirdetését követő 30 napon belül.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a fenti jogszabályban foglaltak értelmében a „Nyilvános koncessziós pályázati kiírás dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság átengedésére” című 2013-évi pályázattal kapcsolatos döntési jogosultsággal az Országgyűlés nem rendelkezik.
 
Ennek értelmében az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdés nem tartozik az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a jogbiztonság elvéből fakadóan a lezárt jogviszonyokat jogszabállyal sem lehet alkotmányosan megváltoztatni, ezért a megkötött koncessziós szerződések megsemmisítése az Alaptörvény B) cikk (2) bekezdésében megfogalmazott jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság elvébe is ütközne. Ennek következtében a kérdés tiltott tárgykört, az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés a) pontját érintené.
 
Az Országos Választási Bizottság – az Nsztv. 10. § a) és b) pontjai alapján, mivel a kérdés nem tartozik az Országgyűlés feladat és hatáskörébe, valamint a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
II.
 
A határozat az Alaptörvény B) cikk (2) bekezdésén, 8. cikk (2) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, a 10. § a) és b) pontjain, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján, az Fdvtv. 4. § (1) bekezdésén, 5. §-án, 8. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke