479/2014. NVB határozat - Taracközi Zoltán, az Összefogás Párt jelölő szervezet képviselőjelöltje által a jelölő szervezet képviseletében benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
479/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Taracközi Zoltán, az Összefogás Párt jelölő szervezet képviselőjelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által a jelölő szervezet képviseletében benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Somogy Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 22/2014. (III. 06.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 22/2014. (III. 06.) határozatával az Összefogás Párt jelöltjének, Taracközi Zoltánnak a nyilvántartásba vételét visszautasította, mivel álláspontja szerint a benyújtott érvényes ajánlások száma nem éri el a törvény által előírt 500 db-ot.
 
 
II.
Beadványozó a jelölő szervezet képviseletében 2014. március 7-én fellebbezést nyújtott be az OEVB 22/2014. (III. 06.) számú határozata ellen, amelyben kérte az ajánlások újraszámlálását és a határozat korrigálását.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 224. § (3) bekezdés b) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelmező jelölő szervezet székhelyét. Ugyanezen bekezdés c) pontja a kérelmező bírósági nyilvántartásba-vételi számát jelöli meg a fellebbezés kötelező tartalmi elemeként. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fentiek hiánya esetén a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Jelölő szervezet képviseletében eljáró beadványozó fellebbezése nem tartalmazza a fent hivatkozott adatokat, ezért a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján - mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 10.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke