477/2019. NVB határozat - a Jobbik Magyarországért Mozgalom által az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított listán megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

477/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalom (1113 Budapest, Villányi út 20/B.) által az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán állított listán megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában 9 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Mirkóczki Ádám lemondása miatt megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot a Jobbik Magyarországért Mozgalom pártlistájának 42. sorszám alatti helyén szereplő Dudás Róbert részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. november 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A megüresedett mandátum betöltésével kapcsolatos rendelkezés]

  1. Mirkóczki Ádám az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán a Jobbik Magyarországért Mozgalom által állított pártlista 8. sorszám alatti helyén szerzett mandátumot.
  2. Dr. Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója 2019. október 28-án elektronikus levélben arról tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottság elnökét, hogy Mirkóczki Ádám országgyűlési képviselő a megbízatásáról 2019. október 25-én kelt nyilatkozatával írásban lemondott.
  3. Az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés d) pontja alapján az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik lemondásával.
  4. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 20. § (1) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - az országos listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a párt (közös pártlista esetén az érintett pártok) vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következő jelölt szerzi meg.
  5. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a alapján, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
  6. A pártlistát állító jelölő szervezet, a Jobbik Magyarországért Mozgalom a Ve.-ben meghatározott határidőben, 2019. november 6-án a lemondott képviselő helyére a pártlista 42. sorszám alatti helyén szereplő Dudás Róbertet jelentette be a megüresedett mandátum betöltésére. A jelölésre vonatkozó nyilatkozatot a Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében – az önálló képviseleti joggal rendelkező – Sneider Tamás tette meg.
  7. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak a megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó bejelentése a törvényi feltételeknek megfelel, ezért a megüresedett országgyűlési képviselői mandátumot Dudás Róbert részére adja ki.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés d) pontján, a Vjt. 20. § (1) bekezdésén és a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. november 7.

 

                                                                                                     Dr. Rádi Péter

                                                                                     a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                           elnöke