474/2010. OVB határozat - J. Cs. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
474/2010. határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. július 30-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva J. Cs. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143).

Indokolás

I.

A beadványozó 2010. július 21-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Ügyfélkapun keresztül természetes személyek ügyvéd közreműködése nélkül köthessenek ingatlan adásvételi szerződést?”

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadvány nem felel meg az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint a népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdése szerint egy ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésének érvényességéhez annak írásba foglalása szükséges. A hatályos rendelkezések a szerződés megkötéséhez nem, csak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez követelik meg, hogy a szerződő felek ügyvéd közreműködését vegyék igénybe. A népszavazásra feltenni kívánt kérdés azonban azt a látszatot kelti mintha ügyvéd közreműködése nélkül nem lehetne érvényes adásvételi szerződést kötni, ezért a kezdeményezés félrevezető, megtéveszti a választópolgárt, ezáltal nem felel meg a törvényben foglalt egyértelműség követelményének.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy nem egyértelmű a kérdésben megjelölt „Ügyfélkapu” elnevezés sem, nem állapítható meg egyértelműen ugyanis, hogy a beadványozó a magyarorszag.hu portál által üzemeltett ügyfélkaput érti-e alatta vagy esetleg más szervezet által működtetett hasonló szolgáltatást.

Nem egyértelmű a kérdés továbbá abban a tekintetben sem, hogy félrevezeti a választópolgárt, ugyanis azt a látszatot kelti, mintha az Ügyfélkapu szolgáltatásán keresztül magánszemélyek egymás között bonyolíthatnának le bizonyos jogi aktusokat. Ezzel szemben az Ügyfélkapu szolgáltatáson keresztül magánszemélyek egyes állami szervek által nyújtott szolgáltatásokat érhetnek el elektronikus úton.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a népszavazásra szánt kérdés nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek, így a Bizottság az Nsztv. 10. § c) pontja értelmében az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án és a 10. § c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke