469/2014. NVB határozat - a Szabad Magyarok Pártja általános meghatalmazottja által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
469/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Tóth Attila, a Szabad Magyarok Pártja általános meghatalmazottja (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Komárom-Esztergom Megye 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 28/2014. (III. 06.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Szabad Magyarok Pártja jelölő szervezet 80 db ajánlóívet vett át a választási irodától 2014. február 24. napján. Az átadott 80 db ajánlóívet a jelölő szervezet a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben nem adta át. Az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozással a Szabad Magyarok Pártja jelölő szervezetet ajánlóív átadási kötelezettségének elmulasztása miatt 4.060.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezte.
Beadványozó 2014. március 5-én, az OEVB 28/2014. (III. 06.) számú határozatának meghozatala előtt fellebbezést nyújtott be az OEVB-hez, amelyben kérte a „bírság hatályon kívül helyezését”.
Az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda a fellebbezést továbbította a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 221. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be.
A Ve. 224. § (2) bekezdése alapján a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen.
A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja alapján a fellebbezésnek tartalmaznia kell a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy beadványozó a fellebbezést a megtámadott határozat meghozatala előtt nyújtotta be, erre tekintettel a fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas, valamint sérti a Ve. 2. § (1) bekezdésének e) pontjában foglalt rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. A Nemzeti Választási Bizottság továbbá megállapítja, hogy a fellebbezés a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát nem tartalmazza.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés a) és d) pontjaira – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a Ve. 124. § (2) bekezdésében rögzített, ajánlóívek leadásának kötelezettségével kapcsolatban a jelölő szervezetet objektív felelősség terheli, ezért ennek elmulasztása esetén kimentésre nincs lehetőség. Az OEVB ez esetben hivatalból köteles bírságot kiszabni, nincs e tekintetben mérlegelési jogköre.
III.
A határozat a Ve. 2. § e) pontján, 124. § (2) bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, 224. §-án, 231. § (1) bekezdés a) és d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 10.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke