464/2019. NVB határozat - a román országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásának eredménye tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

464/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a román országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásának eredménye tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben – Jegyzőkönyv a román országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről – foglaltak szerint állapítja meg a román országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásának eredményét.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október 24-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

[1] A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 66. § (1) bekezdése szerint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az országos listák a rájuk leadott szavazatok arányában szereznek mandátumot. Nem szerezhet mandátumot az a lista, amely a választókerületben leadott érvényes szavazatok legalább öt százalékát – közös lista esetén legalább tíz százalékát, kettőnél több nemzetiségi szervezet által állított közös lista esetén legalább tizenöt százalékát – nem érte el. Az országos listák által megszerzett mandátumok száma a Nektv. 66. § (2) bekezdésében foglalt eljárás szerint kerül megállapításra. A Nektv. 67. § (1) és (2) bekezdése alapján az országos lista által megszerzett mandátumokat a jelöltek a listán elfoglalt helyük sorrendjében szerzik meg. Ha a listán kevesebb jelölt van, mint a lista által megszerzett mandátumok száma, a ki nem osztott mandátum betöltetlen marad. Eredménytelen a választás, ha a kiosztott mandátumok száma nem éri el a testület működéséhez szükséges létszámot.

[2] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 329. § (3) bekezdése alapján a területi választási bizottság az országos listás szavazólapok megszámlálásáról az (1) bekezdés szerint kiállított jegyzőkönyvek és az általa végzett szavazatszámlálás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján megállapítja az országos nemzetiségi önkormányzati választás területi részeredményét.

[3] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy valamennyi területi választási bizottság eleget tett a Ve. 329. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének.

[4] A Ve. 329. § (4) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság a területi választási bizottságoknak az országos nemzetiségi önkormányzati választás területi részeredményét megállapító jegyzőkönyvei alapján megállapítja az országos nemzetiségi önkormányzati választás eredményét.

[5] A Ve. 200. §-a alapján a választási bizottság határozattal állapítja meg a választás eredményét. A határozat mellékletét képezi az eredményről kiállított jegyzőkönyv.

[6] A Ve. 202. § (1)-(2) bekezdése alapján a választási eredményről két példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyeket a választási bizottság jelen lévő tagjai aláírásukkal látnak el. Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét megállapító jegyzőkönyv mintáját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 45. számú melléklete tartalmazza.

[7] A fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Bizottság a román országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapítja meg.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[8] A határozat a Nektv. 66-67. §-án, a Ve. 200-202. §-ain, a 308. §-án, a 329. § (3)-(4) bekezdésén és az IM rendelet 45. számú mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. október 21.

 

                                                                                                     Dr. Rádi Péter

                                                                                       a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                            elnöke