464/2018. NVB határozat - a Gellért-Kozma Lenke jelöltként indulni szándékozó választópolgár által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

464/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Gellért-Kozma Lenke jelöltként indulni szándékozó választópolgár (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 41/2018. (III.07.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1)-(2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. Az OEVB a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 41/2018. (III.07.) számú határozatában megállapította, hogy az Összefogás Párt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Gellért-Kozma Lenke egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken 385 érvényes ajánlás szerepelt.

[2]          Mivel az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg és visszautasította a jelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[3]          Beadványozó 2018. március 11-én 20 óra 19 perckor fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az OEVB 41/2018. (III.07.) számú határozata ellen. Beadványozó előadta, megtekintette a választási iroda által érvénytelennek nyilvánított ajánlásokat, és véleménye szerint azok adattartalmában kizárólag csekély mértékű hibákat észlelt. Az 5/2014. NVB iránymutatásra és a Ve. 126. §-ra hivatkozással a kéri a jelölt nyilvántartásba vételét elutasító OEVB határozat megváltoztatását, és Gellért-Kozma Lenke jelölt jelöltként történő nyilvántartásba vételét.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[4]           A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

{C}[5]          Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

- a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe;

- a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[6]          A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti, hogy az nem tartalmazza Beadványozó személyi azonosítóját. A Ve. 224. § (3) bekezdésében foglalt személyes adatok megadásának kötelezettségét annak érdekében írja elő a törvény, hogy a választási szervek ellenőrizhessék, hogy a fellebbezést az arra jogosult nyújtotta-e be. Ezek hiánya a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasítását eredményezi.

[7]          A Nemzeti Választási Bizottság rámutat továbbá, hogy a Ve. 224. § (2) bekezdése alapján a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz.

{C}[8]          Az eljárási határidők számításával kapcsolatos szabályokat a Ve. 10. §-a tartalmazza. A Ve. 10. § (1) bekezdése alapján az e törvényben meghatározott határidők jogvesztők.

(2) A határidőket naptári napokban kell számítani.

(3) A határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A választási bizottság döntésére rendelkezésre álló határidő 24 órakor jár le.

(4) A 16 órát követően teljesített eljárási cselekményt – a választási szerv által végzett eljárási cselekmény kivételével – a következő napon teljesítettnek kell tekinteni.

{C}[9]          A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha az elkésett, a d) pont szerint pedig érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[10]       A Nemzeti Választási Bizottság jelen ügy tárgyát képező fellebbezés kapcsán megállapítja, hogy Beadványozó azt a Ve. 10. § (4) bekezdése, valamint a Ve. 224. § (2) bekezdése szerinti törvényes határidő lejárta után nyújtotta be, így az érdemi vizsgálatra ez okból sem alkalmas.

[11]       A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a Beadványozó személyi azonosítóját, illetve elkésett, mely okok miatt a fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés b) és d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[12]       A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés b) és d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 14.

 

                                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke