462/2018. NVB határozat - Kell Az Összefogás által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

462/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Kell Az Összefogás Párt [(képviseli: Galyas István), (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 9 igen és 3 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság Budapest 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 33/2018. (III. 9.) számú határozatát– jelen határozatban foglalt indokolással – helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1) és (2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. Az OEVB a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 33/2018. (III. 9.) számú határozatában megállapította, hogy a Kell az Összefogás Párt szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Berbekárné Verebey Ida egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken az OEVI ellenőrzése alapján 466 érvényes ajánlás szerepelt.

[2]          Mivel az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg és visszautasította a jelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[3]          Beadványozó 2018. március 10-én 21 óra 16 perckor fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Beadványában előadta, hogy az OEVB helytelen álláspontra helyezkedett akkor, amikor az ajánlások ellenőrzése során a teljes körű egyezés törvényi követelményének érvényre juttatása mellett a jelöltre leadott ajánlásban megnyilvánuló választópolgári akaratot nem tartotta tiszteletben azáltal, hogy nem fogadta el érvényesnek azokat az ajánlásokat, amelyeket a jelölt az ajánlási szabályokat megtartva gyűjtött. Hivatkozott a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményére, amelyet a választási eljárásban az ajánlások ellenőrzését végző választási irodának is meg kell tartania, továbbá, hogy ezen eljárási alapelv tartalma akkor teljesül maradéktalanul, ha a választási szervek a tételes jogszabályi rendelkezés megtartása mellett figyelemmel vannak arra is, hogy a választópolgár önhibáján kívül is kerülhet olyan helyzetbe, hogy joggyakorlása a tőle elvárható gondosság ellenére sem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Fellebbezésében utalt a Nemzeti Választási Bizottság 5/2014. számú iránymutatásában foglaltakra, és 50 db, tételesen megjelölt, de el nem fogadott ajánlással kapcsolatban egyesével kifejtette álláspontját, megjelölve, hogy mely ajánlást milyen okból utasított el tévesen az OEVB. Mindezekre tekintettel kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a jelöltként indulni szándékozó választópolgárt vegye nyilvántartásba.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[4]           A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja. A Ve. 125. § (1) bekezdése szerint az ajánlásokat a választási iroda ellenőrzi.

[5]          A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elvégezte az elsőfokú eljárásban érvénytelennek minősített és a fellebbezésben konkrétan, a jogellenesség okával megjelölt ajánlások ismételt ellenőrzését. Az NVI az ajánlást gyűjtő személy nevét és aláírását tartalmazó ajánlóíveken lévő, a Ve. 122. § (2) bekezdése szerint kitöltött ajánlások adatait ismételten összevetette a központi névjegyzék, valamint a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival.

[6]          Az NVI az ismételt ellenőrzés alapján módosította a Budapest 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) által elkészített ellenőrzési jegyzőkönyvet és az ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot.

[7]          A Nemzeti Választási Bizottság az ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy Beadványozó által megjelölt ajánlások közül az eredeti ellenőrzéshez képest további 2 felelt meg a törvényi követelményeknek, így az érvényes ajánlások száma összesen 468. Valamennyi további esetben, mind a megjelölt egyedi ajánlásoknál, mind a megjelölt íveken az OEVI által megállapított érvénytelenségi ok fennállt.

[8]          Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a Berbekárné Verebey Ida egyéni választókerületi jelölt által leadott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma 468, mely továbbra sem éri el a Vjt. 6. §-ában rögzített, a nyilvántartásba vételhez szükséges 500 érvényes ajánlást.

[9]          A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[10]       A határozat a Vjt. 6. §-án, a Ve. 125. és 126. §-án, 127. § (3) bekezdésén, 231. § (4) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 14.

 

 

                                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke