46/2020. NVB határozat - Tóth Ádám időközi országgyűlési képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

46/2020. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Tóth Ádám (a továbbiakban: Beadványozó) időközi országgyűlési képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 6 igen és 5 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 21/2020. (IX. 07.) OEVB számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2020. szeptember 13-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] Beadványozó 2020. szeptember 4-én 11 óra 57 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be – amelyet a 2020. szeptember 4-én 14:26-kor, illetve 2020. szeptember 5-én 9:37-kor érkezett dokumentum szerint az eljáró bizottság megnevezését, valamint a bizottság hatáskörét és illetékességét illetően javított – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében 2020. október 11-re kitűzött országgyűlési képviselő időközi választása kapcsán a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelvi sérelem miatt.

[2] Beadványozó előadása szerint Dr. Koncz Zsófia képviselőjelölt a kampánya során a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában megjelent és meglátása szerint jogszabálysértő módon járt el, amikor oktatási intézmény helyiségében a gyerekekkel közvetlen kapcsolatban lévő tanári karral készített közös fényképfelvételeket. Előadta, hogy „bepanaszolt leírja, hogy az állam által biztosított tankönyvekkel és bizonytalan finanszírozású tanszerekkel kívánta segíteni a szerencsi tanulók iskolakezdését, ezzel elismerte, hogy az adófizetők pénzén megvásárolt tankönyveket használta fel kampánycélra, ami akár a tiltott kampányfinanszírozás kérdését is felveti a FIDESZ, KDNP, valamint fiókszervezete a Fidelitas részéről.” Sérelmezte, hogy bepanaszolt nem vette figyelembe a COVID-19 járvány megfékezésével kapcsolatos rendelkezéseket és az oktatási intézmény területére belépett, ott tartózkodott, ahol nem viselt az előírásoknak megfelelő védőmaszkot és nem tartotta be a távolságtartás előírásait. Erről az eseményről Dr. Koncz Zsófia 2020. 09. 01-én 18 óra 54 perckor a Facebook közszereplői oldalán adott hírt. Beadványozó kifejtette, hogy a jogszabálysértésről még aznap este a „Facebookon böngészve és a Dr. Koncz Zsófia közéleti oldalát szemlézve” szerzett tudomást.

[3] Beadványozó álláspontja alapján Dr. Koncz Zsófia azáltal, hogy kiskorú gyermekekkel közvetlenül kapcsolatban lévő pedagógusokat, illetve az állam által ingyenesen biztosított tankönyveket, valamint „bizonytalan finanszírozású tanszercsomagokat” használt fel oktatási intézményben kampánytevékenység céljából, megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontját (esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között), valamint e) pontját (jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás). Hivatkozott továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 24. § (3) bekezdésére, amely alapján a nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható, amelyet meglátása szerint Dr. Koncz Zsófia szintén megsértett.

[4] Kifogásában hivatkozott a 605/2018. számú NVB határozatra, a 218/2010. OVB határozatra, a Pest Megyei Bíróság 8.Kpk.26.493/2010/2. számú végzésére, valamint a Zala Megyei Bíróság 8.Kvk.21.501/2006/2. számú végzésére. Beadványozó a jogszabálysértés bizonyítékaként csatolta az eseményről készült fényképfelvételeket és Dr. Koncz Zsófia közösségi oldalára mutató azon linket, amelyen a hivatkozott képfelvételek korlátozás nélkül jelenleg is hozzáférhetőek.

[5] Mindezekre tekintettel Beadványozó arra kérte az OEVB-t, hogy állapítsa meg a Ve. 2. § (1) c) és e) pontjának megsértését, tiltsa el a bepanaszoltat a további jogsértéstől, valamint szabjon ki a jogszabálysértéssel arányban álló bírságot.

[6] Dr. Koncz Zsófia jelölt 2020. szeptember 4-én észrevételt tett, amelynek figyelembevételét kérte a kifogás elbírálása során a Ve. 43. § (2) bekezdése szerint. Észrevételében kifejtette, hogy a Beadványozó által panaszolt látogatásra Szerencsen 2020. augusztus 28. napján délelőtt, a fényképek közzétételére szeptember 1-én 18 óra 54 perckor került sor. Ennek kapcsán hivatkozott a Ve. 209. § (1) bekezdésére, amelynek értelmében a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. Ez alapján véleménye szerint a Beadványozó kifogása elkésett, mivel a Beadványozó által sérelmezett magatartás kifejtésére 2020. augusztus 28-án került sor, meglátása alapján a jogorvoslatra nyitva álló határidő ezen naptól kezdődik, így kifogás benyújtására 2020. augusztus 31-ig lett volna lehetőség.

[7] Észrevételében előadta továbbá, hogy 2020. augusztus 28-án négy tanintézményben tett látogatást, amely során összesen 1000 darab, füzet, toll, és egyéb írószereket tartalmazó tanszercsomag átadására került sor. A Facebook közösségi oldalon közzétett bejegyzésben nem emelte ki a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát, ahogy a többi intézményt sem, illetve előadta, hogy a látogatásról közzétett bejegyzés szövege az alábbi volt: ,,Az állam által ingyenesen biztosított tankönyvek mellett, több mint 1000 tanszercsomaggal tudtam segíteni a szerencsi tanulók iskolakezdését!" Így pedig, meglátása szerint Beadványozó az általa közzétett tartalmat félreértelmezve állítja, hogy azt a látszatot keltette volna, hogy az állam által biztosított tankönyvjuttatás az ő személyének lenne betudható.

[8] Megjegyezte továbbá, hogy megítélése szerint bár Beadványozó hivatkozik a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjának megsértésére, azonban „a tanszercsomagok eljuttatása és az esélyegyenlőség elvének megsértése közötti ok-okozati összefüggést nem tárta fel, az őt ért jogsérelmet kifogásában nem jelölte meg.” Ennek megfelelően véleménye szerint a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.

[9] Észrevételezte továbbá, hogy Beadványozó nem bizonyította, hogy látogatását az idő alatt tette, amíg az intézmény gyermekek, illetve tanulók felügyeletét látta el. Megjegyezte, hogy látogatása a tanévkezdést megelőzően történt, amikor is a nevezett intézményben tanítás nem folyt, illetve gyermekek napközbeni felügyeletét sem látták el, figyelemmel a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 2. § (2) bekezdésére, miszerint a 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd). Kiemelte, hogy annak bizonyítása, hogy látogatását gyermekek jelenlétében tette, Beadványozó kötelezettsége lett volna. Megjegyezte továbbá, hogy látogatása során nem népszerűsítette sem a Fidesz - KDNP jelölő szervezeteket, és sem a jelölő szervezetek, sem a maga támogatására nem buzdította sem a pedagógusokat, sem azokat az intézményvezetőket, akikkel találkozott, valamint a látogatása során a népszerűsítésre szolgáló kampányeszközöket nem vitt magával, nem osztott szét.

[10] Az OEVB a 21/2020. (IX. 7.) számú határozatával a kifogást elutasította. Határozatának indokolásában kifejtette, hogy a kifogás érdemi vizsgálatra alkalmas, mivel tartalmazza Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat, illetve a kifogás határidőben került benyújtásra, érvelése alapján ugyanis a jogszabálysértő magatartás tanúsításának időpontját tekintette alapnak, amely a közösségi oldalon való megosztástól számítandó, hiszen a cselekmény ezen időponttól vált alkalmassá a választói akarat befolyásolására. Az OEVB rögzítette, hogy a tiltott kampányfinanszírozás kérdését, valamint a COVID-19 járvány megfékezésével kapcsolatos szabályok megszegésére vonatkozó kérdést hatáskör hiányában nem vizsgálta.

[11] Az OEVB szerint Beadványozó tévesen hivatkozott arra, hogy az állam által biztosított tankönyveket dr. Koncz Zsófia kampányeszközként használta fel kampányában. E körben ugyanis megállapítható, hogy Dr. Koncz Zsófia egyértelműsíti bejegyzésével – „az állam által ingyenesen biztosított tankönyvek mellett …” –, hogy a tankönyveket a Magyar Állam és nem ő, mint jelölt biztosította a diákok számára.

[12] Az OEVB megállapította továbbá, hogy Dr. Koncz Zsófia észrevétele alapján – amelyben a tanintézmények látogatásának időpontját 2020. augusztus 28-át jelöli meg – az iskolában a jelzett időpontban nem folyhatott oktatás, tanulók az intézményben nem tartózkodhattak, felügyeletüket a jelzett időpontban az intézmény nem láthatta el, így a kifogásban megjelölt Nkt. 24. § (3) bekezdésének sérelme jelen esetben nem állapítható meg.

[13] A fentiekre tekintettel az OEVB a Beadványozó kifogását a Ve. 220. §-a alapján elutasította.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[14] Beadványozó 2020. szeptember 9-én 16 óra 7 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz.

[15] Érintettségének igazolására előadta, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú országgyűlési egyéni választókerületében kitűzött időközi országgyűlési-képviselő választáson jogerősen nyilvántartásba vett jelölt.

[16] Fellebbezésében előadta, hogy meglátása szerint az OEVB tévesen mérlegelt akkor, amikor figyelmen kívül hagyta „azon köztudomású tényt, hogy a XXI. században, illetve napjainkban a Facebook közösségi hálónak kiemelkedő szerepe (ld. pl. orosz beavatkozás az USA választásokba) van a választói akarat tényleges befolyásolásának, nemcsak annak megkísérlésében, továbbá, ha Dr. Koncz Zsófia képviselőjelölt tanulókkal és tanárokkal az iskola épületében találkozott, akkor irreleváns, hogy jogilag elindult-e a tanév vagy sem.”

[17] Beadványozó megítélése szerint abból, hogy az általa kifogásolt Facebook bejegyzés 2020. szeptember 1-én, 18:54-kor került megosztásra, valamint a fényképekhez írt „Az állam által ingyenesen biztosított tankönyvek mellett, több mint 1000 tanszercsomaggal tudtam segíteni a szerencsi tanulók iskolakezdését” mondatból az következik, hogy Dr. Koncz Zsófia képviselőjelölt észrevételétől és az OEVB határozat 13. oldalától eltérően nem 2020. augusztus 28. napján (pénteken), hanem az iskolakezdés napján, a Facebook bejegyzésének napján, azaz 2020. szeptember 01. napján volt az iskolában. Véleménye szerint „életszerűtlen”, valamint a köztudomású tényekkel ellentétes, hogy 2020. augusztus 28-án tanítási nap hiányában a tanárok és a diákok csak Dr. Koncz Zsófia látogatása okán mentek volna be az iskolába, ahogyan meglátása szerint életszerűtlen az is, hogy Dr. Koncz Zsófia egy pénteki eseményt csak napokkal később, szeptember 1-jén kedden hozott nyilvánosságra Facebook oldalán. Mindezek alapján Beadványozó véleménye szerint megvalósult az Nkt. 24. § (3) bekezdésének, illetve a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjának megsértése, valamint az OEVB a 21/2020. (IX. 07.) számú határozatának meghozatalakor megsértette a Ve. 43. § (2) és (4) bekezdéseit.

[18] Fellebbezésében hivatkozott az 533/2018. számú NVB határozatra, az ezen határozatot felülvizsgáló Kvk.IV.37.368/2018/2. számú kúriai végzésre, a 605/2018. számú NVB határozatra, valamint a Győri Ítélőtábla Pk.I.25.629/2019/6. számú végzésére.

[19] Mindezekre tekintettel Beadványozó arra kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy változtassa meg a 21/2020. (IX. 07.) számú OEVB határozatot, adjon helyt a kifogásának, és szabjon ki bírságot a jogsértővel szemben.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[20] A fellebbezés nem alapos.

[21] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között. A Bizottság az iratanyagból megállapította, hogy Beadványozó a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú országgyűlési egyéni választókerületében kitűzött időközi országgyűlési-képviselő választáson jogerősen nyilvántartásba vett jelölt, ezért az ügyben való érintettsége fennáll.

[22] A Ve. 43. § (1) és (2) bekezdései szerint a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. A választási bizottság eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére. A Ve. 43. § (5) bekezdése szerint a választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.

[23] Jelen eljárásban a Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó a sérelmezett magatartást a következőképpen jelöli meg: „Álláspontom szerint bepanaszolt, azáltal, hogy kiskorú gyermekekkel közvetlenül kapcsolatban lévő pedagógusokat, illetve az állam által ingyenesen biztosított tankönyveket, valamint bizonytalan finanszírozású tanszercsomagokat használt fel oktatási intézményben kampánytevékenység céljából, megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontját (esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között), valamint e) pontját (jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás).”

[24] A Kúria és az NVB gyakorlatában eddig olyan esetek merültek fel, amikor a jelölt vagy jelölő szervezet képviselője választási kampány idején az oktatási és nevelési intézményben vagy annak közvetlen közelében folytatott választói akarat befolyásolására alkalmas tevékenységet olyan időpontban, amikor az intézmény a gyermekek felügyeletét ellátta és ennél fogva az esemény tekintetében a szülők beavatkozási képessége és a gyermekek önrendelkezési joga is korlátozott volt.  Ilyen jogeset volt a tárgya a Kúria Kvk.II.37.395/2014/2., Kvk.I.37.281/2018/2. és Kvk.IV.37.368/2018/2. számú döntéseinek, és az NVB Kúria által felül nem vizsgált, de Beadványozó által is hivatkozott 605/2018. határozatának. A jogsértés megállapítására az eddigi joggyakorlat szerint tehát akkor került sor, ha a kampánytevékenység az Nkt. 24. § (3) bekezdésében foglalt nevelési-oktatási intézményt olyan időben érintette, hogy annak gyermekek is szereplői voltak (pl. dokumentáltan közvetlenül részükre átadott ajándékok), és ezt a tényt a jelölt, jelölő szervezet saját népszerűsítésére használta.

[25] A választási eljárásban annak sommás jellegéből adódóan hivatalbóli bizonyítás felvételére nincs mód, ezért Beadványozót terheli a jogorvoslati kérelem valamennyi formai és tartalmi kellékének határidőben való előterjesztése. A Ve. 225. §-a arra is lehetőséget biztosít, hogy a fellebbezés benyújtója a másodfokú eljárásban új bizonyítékokat terjesszen elő.

[26] A Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó sem a kifogáshoz, sem a fellebbezéshez nem csatolt olyan bizonyítékot, amely alátámasztaná azt az állítását, hogy Koncz Zsófia látogatása idején az oktatási intézményben kiskorúak is tartózkodtak, azaz az intézmény a jelzett időpontban gyermekek felügyeletét látta volna el. Ezen túl arra sem tartalmazott bizonyítékot a fellebbezés, hogy a látogatásra dr. Koncz Zsófia állításával szemben nem augusztus 28-án, hanem szeptember 1-jén került sor.

[27] A választási szervek rendelkezésére álló bizonyítékokon, a kifogáshoz csatolt fényképeken, illetve a megjelölt közösségi bejegyzés képein kiskorú jelenlétét alátámasztó képfelvétel nem szerepel. Önmagában az, hogy Beadványozó „életszerűtlennek” tartja, hogy a kifogásolt tevékenységre 2020. augusztus 28-án került sor, illetve állítja, de nem bizonyítja a diákok jelenlétét a látogatás idején nem elégséges az általa hivatkozott jogsértés alátámasztására. E tekintetben pedig semmilyen köztudomású tény nem vehető figyelembe, amelyet a választási szervek értékelésükbe vonhatnának.

[28] A Bizottság a rendelkezésre adatok alapján megállapítja, hogy az OEVB helytállóan jutott arra a következtetésre, hogy a Ve. alapelveinek sérelme tárgyi ügyben nem állapítható meg.

[29] Ennek megfelelően a Bizottság álláspontja szerint az OEVB helyes jogkövetkeztetés alapján, megalapozottan utasította el 21/2020. (IX. 07.) számú határozatában a kifogást, amely alapján a Bizottság azt a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyja.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[30] A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontján, a 43. § (1), (2) és (5) bekezdésén, a 212. § (2) bekezdésén, a 225. §-án, a 231. § (4) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, az Nkt. 24. § (3) bekezdésén, valamint a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 2. § (2) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2020. szeptember 10.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                 a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke