45/2016. NVB határozat - dr. G. B.-né magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

45/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság dr. G. B.-né magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában 11 igen és 0 nem szavazattal meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. július 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

Beadványozó 2016. június 30-án 16 óra 10 perckor kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Kifogásában előadta, hogy személyes tapasztalatai alapján 2016. június 7-én, 8-án, 9-én, 10-én és június 13-án a Péterfy S. utcai Rendelőintézet bejáratánál, közvetlenül a belépésnél hatalmas MSZP logóval ellátva aláírást gyűjtöttek. Beadványozó állítása szerint az aláírásgyűjtést végző személyek a „Kórház bezárása ellen” végeztek aláírásgyűjtést, úgy hogy „az ideérkező idős embereket – sietvén a kezelésekre ill. rendelésekre erőszakkal feltartóztatták”. Beadványozó állítása szerint 2016. június 13-án hétfőn, 11 óra 15-kor „elkérte a gyűjtőlapot”, amelyen „Földeladások ellen”-i felirat szerepelt, egy másik „gyűjtőlapon” pedig a „Kormány leváltásáról” fejléc volt. Ezek után beadványa szerint kérdőre vonta az aláírásgyűjtőket, akik közül valaki durva hangnemben beszélt vele. Álláspontja szerint idős emberek zaklatásával és hazugsággal gyűjtött aláírások kerültek a Nemzeti Választási Bizottság elé. Kérte a Bizottság elnökének figyelmét a benyújtott aláírások kezelése során. Bizonyítékként személyes tapasztalatait jelölte meg, jelezve, hogy kifogásában azokra a napokra hivatkozott csak, melyeken személyesen is jelen volt a gyűjtés helyszínén. Rögzítette azonban, hogy tudomása van arról, hogy több betegtől az általa megjelölt napok előtt és után is folyt az aláírásgyűjtés.

II.

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre alkalmazását törvény elrendeli.

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 2013. évi CCXXXVIII. törvény (Nsztv.) 1. § (1) bekezdése szerint az Nsztv. hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét - az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel - alkalmazni kell.

Az Nsztv. 28. § (1) bekezdése alapján az aláírásgyűjtéssel és az aláírások ellenőrzésével kapcsolatos jogorvoslat benyújtására és elbírálására rendelkezésre álló határidő öt nap. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le.

A Ve. 10. § (1) értelmében a Ve.-ben meghatározott határidők jogvesztők. Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.

A Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését.

A Ve. 215. § b) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett, c) pontja szerint, ha az nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglaltakat.

III.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó által a kifogásban hivatkozott eseményekre 2016. június 6. és június 13. között került sor. Az aláírásgyűjtéssel kapcsolatos jogorvoslatok benyújtására az Nsztv. 28. § (1) bekezdése alapján 5 napos határidő áll fenn, így a kifogásnak legkésőbb 2016. június 20-án 16.00 óráig kellett volna megérkeznie a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A kifogás benyújtására Beadványozó részéről azonban csak a fent hivatkozott határidőn túl, 2016. június 30-án 16 óra 10 perckor került sor. Előzőekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye, mivel az elkésett.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy Beadványozó elmulasztotta megjelölni, hogy a kifogásban sérelmezett magatartás a Ve. illetve az Nsztv. mely rendelkezéseinek sérelmével jár. A Nemzeti Választási Bizottság 39/2016. számú határozatában is rögzített gyakorlata szerint a jogszabály megsértésére nem általánosságban lehet hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni. A választásra illetve a népszavazásra irányadó jogszabályt a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével lehet pontosan felhívni. Ennek a követelménynek azonban Beadványozó jogorvoslati kérelme nem tett eleget. Mivel a jogszabálysértés megjelölése a Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontja szerint a kifogás kötelező tartalmi elemének minősül, ezért ennek hiánya miatt is a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.

A fentiekben leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § b) és c) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

IV.

A határozat a Ve. 1. § e) pontján, 10. § (1) és (3) bekezdésén, 212. § (2) bekezdés a) pontján, 215. § b) és c) pontján, az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, 28. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 28. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. július 7.

 

 

                              

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke