44/2006. (II. 9.) OVB határozat - a Pajzs Szövetség mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
44/2006. (II. 9.) határozata


Az Országos Választási Bizottság a Pajzs Szövetség (6725 Szeged, Szél u. 31.) mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a Pajzs Szövetség mint jelölő szervezet nyilvántartásba vételét megtagadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1094 Budapest, Balázs B. u. 35.). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2006. február 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

Indokolás

I.

A Pajzs Szövetség 2006. február 9-én, mint jelölő szervezet bejelentkezett.

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Pajzs Szövetség által a nyilvántartásba vételi kérelem mellékleteként benyújtott emblémán - amelynek a szavazólapon való feltüntetését a szervezet kérte - szerepel a Szentkorona.

A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Jelképtörvény) 3. § (1) bekezdése alapján ha törvény, illetőleg törvény felhatalmazása alapján jogszabály másként nem rendelkezik, magánszemély a foglalkozásának (hivatásának) gyakorlása során, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet a tevékenysége során, illetőleg a szervezete jelképeként vagy ennek részeként a címert nem használhatja. A 3. § (3) bekezdése értelmében a fenti rendelkezést a címer elkülöníthető elemeire (Szentkorona, pajzs) is alkalmazni kell.

Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a szervezet által mellékelt embléma használata sérti a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek használatára vonatkozó előírásokat, ezért törvénysértő volta miatt a nyilvántartásba vétel akadályát képezi.

A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Az Országos Választási Bizottság tájékoztatja a szervezetet, hogy jelen elutasító határozat nem képezi akadályát annak, hogy a szervezet a nyilvántartásba vételi kérelmet a jogszabályoknak megfelelő mellékletekkel - a törvényes határidőn belül - ismét benyújtsa.

II.

A határozat a Jelképtörvény 3. §-ának (1) és (3) bekezdésein, a Ve. 51. § (1) bekezdésének a) pontján, 90/A. § (4) bekezdésének b) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. §-ának (1) bekezdésén, 83. §-ának (1)-(2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén alapul.
 


Budapest, 2006. február 9.

Dr. Szigeti Péter
az Országos Választási Bizottság
elnöke