43/2016. NVB határozat - Kész Zoltán magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

43/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Kész Zoltán magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásainak ellenőrzése tárgyában 11 igen és 0 nem szavazattal meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a 8/2016. számú NVB határozattal hitelesített,

„Egyetért Ön azzal, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. számú mellékletében meghatározott gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló természetes személy havonta legfeljebb bruttó 2 millió forint összegű javadalmazásban részesülhessen?”

országos népszavazási kezdeményezés támogatására gyűjtött érvényes aláírások száma a százezret elérte, de kétszázezer alatt maradt.

Az érvényes aláírások száma legalább 106.275.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. július 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

A Nemzeti Választási Bizottság 2016. január 18-án hozott 8/2016. számú határozatával hitelesítette Szervező 2015. december 21-én benyújtott „Egyetért Ön azzal, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. számú mellékletében meghatározott gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló természetes személy havonta legfeljebb bruttó 2 millió forint összegű javadalmazásban részesülhessen?” országos népszavazási kezdeményezését.

A Bizottság határozata jogorvoslat hiányában 2016. február 2-án 16.00 órakor jogerőre emelkedett.

Szervező a Nemzeti Választási Iroda elnöke által hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ívek másolatain 2016. február 4. és 2016. június 3. között gyűjthette a támogató aláírásokat.

Szervező 2016. június 3-án, a törvényes határidőn belül, a Nemzeti Választási Irodának ténylegesen 19.785 db aláírásgyűjtő ívet adott át. A Nemzeti Választási Iroda a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 21. §-a alapján elvégezte az aláírások ellenőrzését.

Az Nsztv. 21. § (5) bekezdése kimondja, hogy az aláírások tételes ellenőrzését addig kell folytatni, amíg bizonyossá nem válik, hogy az érvényes aláírások száma a kétszázezret eléri, vagy az érvényes aláírások száma százezer alatt marad, vagy az érvényes aláírások száma a százezret eléri, de kétszázezer alatt marad.

Az aláírások ellenőrzésének eredményéről az Nsztv. 21. § (9) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot.

Az Nsztv. 22. § (3) bekezdése szerint az aláírások ellenőrzésének eredményét a Nemzeti Választási Bizottság határozatban állapítja meg.

A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Választási Irodának az aláírások ellenőrzésének eredményéről szóló tájékoztatása alapján megállapította, hogy a 8/2016. NVB határozattal hitelesített országos népszavazási kezdeményezést támogató érvényes aláírások száma a kettőszázezret nem éri el, de az legalább 106.275.

Az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„Legalább kétszázezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendel el. A köztársasági elnök, a Kormány vagy százezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendelhet el. Az érvényes és eredményes népszavazáson hozott döntés az Országgyűlésre kötelező.”

 

Mivel az érvényes aláírások száma meghaladta százezret, de nem érte el kettőszázezret – figyelemmel az Alaptörvény idézett rendelkezésére –, az országos népszavazás elrendelése az Országgyűlés mérlegelési jogkörébe tartozik.

Az Nsztv. 23. § (2) bekezdése előírja, hogy ha az érvényes aláírások száma a kétszázezret nem éri el, de legalább százezer, és a 8. § (3) bekezdésében meghatározott körülmény nem áll fenn, az aláírások ellenőrzésének eredményéről - az azt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő munkanapon - a Nemzeti Választási Bizottság elnöke tájékoztatja az Országgyűlés elnökét.

II.

A határozat az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdésén, az Nsztv. 21. §-án, a 22. § (3) bekezdésén, a 23. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 28. § (1) bekezdésén, a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2016. július 7.

 

 

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke