43/2014. NVB határozat - a Nemzeti Forradalmi Párt nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
          43/2014. számú határozata        
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Forradalmi Párt (2120 Dunakeszi, Bocskai u. 16.) nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Nemzeti Forradalmi Pártot, mint jelölő szervezetet az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán nyilvántartásba veszi.
A Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szervezet által a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében megjelölt Magyar Hajnal rövidített név használatát a választási eljárásban nem engedélyezi.
A Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szervezet által a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében megjelölt embléma használatát a választási eljárásban nem engedélyezi.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A Nemzeti Forradalmi Párt 2014. január 27-én, az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 17. melléklete (a továbbiakban: P1-es nyomtatvány) szerinti nyomtatványnak a Nemzeti Választási Bizottsághoz való benyújtásával kérte jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán. A szervezet nyilvántartásba vételi kérelmében rövidített névként a Magyar Hajnal nevet tüntette fel, valamint mellékletként csatolta jelképének szürkeárnyalatos képét.
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a Nemzeti Választási Iroda 2014. január 27-én levélben kereste meg a civil szervezetet nyilvántartásba vevő Budapest Környéki Törvényszéket (a továbbiakban: Törvényszék) a szervezet létezésének és adatai hitelességének ellenőrzése céljából. A Törvényszék 2014. január 28-án kelt tájékoztatása szerint a szervezet pártnak minősül és rövidített elnevezése nincs.
A Ve. 134. §-a szerint a jelölő szervezet rövidített neve a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a jelölő szervezet bejelentésekor megjelölt egyéb rövidített név.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a jelölő szervezet különösen akkor, ha az alapszabályában nem jelölt meg rövidített nevet, a választási eljárásban csak olyan rövidített nevet használhat, mely nyelvtani kapcsolatban van a pártnak a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő teljes nevével, vagy adott esetben az egyértelmű logikai kapcsolatot mutat a szervezet létesítő okiratában foglalt és a bírósági nyilvántartásban is szereplő céljával. Mindez a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvéből is következik.
 
A Bizottság rögzíti továbbá, hogy a Fővárosi Törvényszék 2014. január 28-án kelt tájékoztatása szerint a szervezet változásbejegyzés iránti kérelmet terjesztett elő nevének Magyar Hajnal Mozgalom Párt-ra történő módosítása iránt. Mindez szintén azon bizottsági álláspontot támasztja alá, hogy a Magyar Hajnal elnevezés rövidített névként nem használható.
 
A Nemzeti Választási Bizottság részére egy magánszemély beadványozó 2014. január 30-án megküldött kérelmében, szintén a jelölő szervezet által használni kívánt rövidített név aggályaira hívta fel a figyelmet.
Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Forradalmi Párt jelölő szervezetként való nyilvántartásba vétel iránti kérelmében olyan rövidített nevet jelölt meg mely sem nyelvtani sem logikai összefüggésben nincs a szervezetnek a bírósági nyilvántartásban szereplő nevével illetve céljával, és ezt a nevet az emblémáján is fel kívánja tüntetni, mindez a fent kifejtett álláspont alapján akadályát képezi azoknak a választási eljárásban való használatának.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapította továbbá, hogy a Nemzeti Forradalmi Párt nyilvántartásba vétel iránti kérelme egyebekben a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.
 
II.
 
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, a 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, a 133. §-án és 134. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. január 30.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke