43/2013. NVB határozat - a F. I. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
43/2013. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a F. I. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
                                          
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; fax: 06-1-795-0304). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2013. november 24-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 10500 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2013. november 22-én kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 77. §-ára, valamint a 44. § c) pontjára való hivatkozással az ATV televíziónak a fóti időközi önkormányzati választási kampányban való részvételével kapcsolatban. A kifogástevő beadványában előadta, hogy 2013. november 22-én az ATV televízió ATV START című műsorában 6.00 és 7.00 óra között élő interjút közölt dr. Vargha Nórával, a Magyar Liberális Párt fóti polgármester-jelöltjével, aki az interjúban ismertette választási programját. A beadványozó kifogásában rögzítette továbbá, hogy megkereséssel élt az időközi választáson induló további négy polgármester-jelölt felé, akik úgy nyilatkoztak, hogy őket az ATV részéről senki nem kereste meg, hogy részt vegyenek a kifogással érintett műsorban. A kifogástevő álláspontja szerint az ATV televízió a beadvány tárgyát képező ATV START című műsorával súlyosan megsértette a régi Ve. 3. § c) pontjában foglalt, esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között választási alapelvet. A beadványozó kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság kötelezze az ATV televíziót, hogy biztosítson a fóti időközi választáson nyilvántartásba vett további négy polgármester-jelölt számára is lehetőséget választási programjuk ismertetésére.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a régi Ve. 29/A. § (2) bekezdése alapján, a tényállás tisztázása körében, a jelenlévő kifogással érintett fél szóbeli nyilatkozatát meghallgatta. Az ATV Első Magyar Magántelevíziós zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ATV zrt.) jogi képviselője nyilatkozattétele során előadta, hogy álláspontja szerint vitatott a Nemzeti Választási Bizottság hatásköre az ügyben, tekintettel arra, hogy a régi Ve. 44. § (1) bekezdése a médiaszolgáltatók által kampányidőszakban közzétehető politikai hirdetést nevesíti, mely a már hatályon kívül helyezett rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény által definiált fogalom. A nyilatkozattevő előadta továbbá dr. Vargha Nóra, a Magyar Liberális Párt polgármester-jelöltjének a kifogásolt műsorszámba való meghívásának műsorszerkesztési indokait, azonban felhatalmazás hiányában nem volt jogosult nyilatkozni az ATV zrt. jövőbeni műsorszerkesztési terveiről, így arról sem, hogy a műsorszolgáltató tervezi-e a választási kampány időszakában a többi jelölt számára is biztosítani annak lehetőségét, hogy választási programjukat az említett jelölthöz hasonlóan ismertessék.
 
II.
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 349. § (1) bekezdés b) pontja alapján a régi Ve. rendelkezéseit kell alkalmazni a helyi önkormányzati képviselők és polgármestereknek a Ve. hatálybalépését követő első általános választását megelőző időközi önkormányzati választásán. A Ve. 349. § (2) bekezdése szerint a régi Ve.-ben az Országos Választási Bizottság részére megállapított hatáskört a Nemzeti Választási Bizottság látja el.
 
A Nemzeti Választási Bizottság hatáskörét jelen ügyben a régi Ve. 44/A. § (1) bekezdés c) pontja alapozza meg. A sajtó választási kampányban való részvétele során a választási alapelvek megsértésével kapcsolatos kifogásokat a törvényben nevesített választási bizottságok bírálják el. A régi Ve. 3. § c) pontja értelmében a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség biztosítása a választási eljárási alapelvek egyike.
 
Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság az Országos Választási Bizottság korábbi, hasonló tárgyban hozott döntéseit irányadónak tekinti [89/2006.; 630/2010.; 646/2010.] és az azokban, valamint a Kúria Kvk.IV.37.214/2006/2. számú végzésében kifejtett álláspontra hivatkozva megállapítja, hogy meghatározott tartalmú műsorszámokat az adott ügy szempontjából irányadó teljes időszakban, összességükben kell vizsgálni. A Bizottság álláspontja szerint a régi Ve. 3. § c) pontjában megfogalmazott követelmény érvényesülésének vizsgálata során a Bizottság nem járhat el az egyes műsorszámokat kiragadva, hanem figyelemmel kell lennie valamennyi, a jelen kifogásban érintett időközi választással kapcsolatba hozható tartalmú hír- és politikai műsorra.
 
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a műsorszolgáltatók szerkesztett műsorai tekintetében egy konkrét műsoron belül az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó kötelezettség megsértése nem állapítható meg, ugyanis az csak a műsorfolyam egészének, de legalább átfogó részének ismeretében vizsgálható.
 
A Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó kifogása az ATV zrt. csak egyetlen műsorára vonatkozik, és önmagában az, hogy a kifogástevő állítása szerint megkereste a másik négy polgármester-jelöltet, akik nyilatkozata szerint őket az ATV zrt. nem hívta meg a kifogásolt műsorba, nem alapozza meg a régi Ve. 3. § c) pontjában foglalt választási alapelv sérelmét.
 
A fentiekben leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az, hogy az ATV zrt. műsorszolgáltató kifogással érintett műsorában a fóti időközi választáson induló polgármester-jelöltek közül csak egy szerepelt, ez önmagában, a megállapítható tényállás figyelembevételével, nem alapozza meg a régi Ve. 3. § c) pontjában foglalt – az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között – választási alapelv sérelmét.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
 
A határozat a Ve. 349. § (1) bekezdés b) pontján, valamint a (2) bekezdésén, a régi Ve. 3. § c) pontján, a 29/A. § (2) bekezdésén, a 44. § (1) bekezdésén, a 44/A. § (1) bekezdés c) pontján, a 78. § (3) bekezdésén, a 105/A. § (4) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a régi Ve. 82. § (1) bekezdésén, a 83. §-ának (1), (2) és (7) bekezdésein, valamint 84. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2013. november 22.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke