428/2019. NVB határozat - a dr. V. L. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

428/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. V. L. (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 95/2019. (X. 5.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           Dr. Sz. Á. Gy. magánszemély (a továbbiakban: Kifogástevő) 2019. október 3-án 15 óra 52 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-ára hivatkozással. Előadta, hogy a Taktaharkány településen 2019. október 3-án „a szórólap tartalma szerint a Jobbik, az MSZP, a Momentum és a Mindenki Magyarországért Mozgalom megbízásából olyan szórólap került” a postaládájába, amely nem tartalmazta a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét, amely álláspontja szerint sérti a Ve. 144. § (2) bekezdésében foglaltakat. Kifogás alátámasztására bizonyítékként csatolta a szórólap szkennelt példányát.

[2]           Álláspontja szerint a szórólap alapján nem derül ki, hogy mely szervezet a kiadó, mivel a szórólapon a szervezetek megyei szervezeteit jelölték meg, miközben a Momentum Mozgalomnak és a Mindenki Magyarországért Mozgalomnak az alapszabályuk szerint nincs megyei szervezetük.

[3]           Kifogástevő véleménye szerint a törvény alapján a szórólapon a kiadásért felelős személy nevét is fel kell tüntetni, azonban a kapcsolattartó nem tekinthető annak.

[4]           Mindezek alapján kérte, hogy a TVB a kifogásnak adjon helyt és állapítsa meg a jogsértést, tiltsa el a jogsértőt a további jogszabálysértéstől és a Ve. 43. §-a alapján tisztázza  a tényállást.

[5]           A TVB a kifogásnak a 95/2019. (X. 5.) számú határozatával helyt adott, és megállapította, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom és a Mindenki Magyarországért Mozgalom megyei szervezetei megsértették a Ve. 144. § (2) bekezdésében foglaltakat azzal, hogy a jelölő szervezetek támogatására vonatkozó szórólapon nem tüntették fel a kiadásért felelős személy nevét. A TVB a jelölő szervezeteket eltiltotta a további jogsértéstől.

[6]           A határozat indokolása szerint a TVB megállapíthatónak találta a Ve. 144. § (2) bekezdésének sérelmét, mivel a „Kapcsolat: K. L. szöveg” feltüntetése nem tesz eleget a törvény által támasztott követelményeknek.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[7]           Beadványozó 2019. október 8-án 15 óra 59 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a TVB 95/2019. (X. 5.) számú határozata ellen a Ve. 221. §-ára hivatkozással.

[8]           Beadványában a Ve. 43. §-a hivatkozással kifejtette, hogy a TVB a tényállást tévesen tisztázta és mérlegelésében téves döntést hozott. Álláspontja szerint a kifogásolt szórólap megfelel a törvényi feltételeknek.

[9]           Kifejtette, hogy a szórólap impresszuma „nem téveszt meg senkit, valós szervezetek, valós cím és személy szerepel rajta”.

[10]        Beadványozó az érintettség kapcsán hozzátette, hogy ő a marasztalt szervezet megyei elnöke.

[11]        Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a TVB 95/2019. (X. 5.) számú határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján változtassa meg és a kifogást utasítsa el.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[12]        A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[13]        A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja,

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

[14]        A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[15]        A Nemzeti Választási Bizottság idézi a Kúria a Kvk.I.37.253/2014/3. számú határozatát, miszerint „[az] OEVB határozat ellen benyújtott jogorvoslati kérelem tartalmából egyértelműen megállapítható, hogy a fellebbezést a kérelmező nem magánszemélyként, hanem mint a Zöldek Pártja jelölő szervezet elnöke terjesztette elő, megjelölve egyúttal a párt nyilvántartási számát is. A kérelmezett helytállóan járt el, amikor azt állapította meg, hogy a fellebbezés a jelölő szervezetet képviselő személy által a jelölő szervezet nevében került benyújtásra. A jelölő szervezet által benyújtott fellebbezésnek pedig tartalmaznia kell a jelölő szervezet székhelyét. Ennek az adatnak a hiányában a fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítani: a kérelmezett helytállóan alkalmazta a Ve. 224. § (3) bekezdés b) pontját.”

[16]        A Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó mint a Magyar Szocialista Párt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei szervezetének elnöke nyújtotta be fellebbezését, azonban beadványában személyi azonosító számát, illetve saját lakcímét adta meg.

[17]        A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a jelölő szervezet nyilvántartási számát és székhelyét, ezért a fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

[18]        A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a választások hivatalos oldalán a kifogás és fellebbezés benyújtásának szabályait részletesen ismertető tájékoztató, valamint a kifogás és fellebbezés benyújtását segítő mintadokumentumok is közzétételre kerültek. A tájékoztató áttekintése és a mintadokumentumok használata nagyban elősegítheti az érdemi elbírálásra alkalmas jogorvoslati kérelem benyújtását.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[19]        A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a 232. §-án, a 307/P. § (3) bekezdésének b) pontján, a 308. §-án és a 330. § (3) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. október 9.

                                                                                                 Dr. Rádi Péter

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

            elnöke