426/2019. NVB határozat - a Kustár Tamás Balázs polgármesterjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

426/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Kustár Tamás Balázs (a továbbiakban: Beadványozó) polgármesterjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei Területi Választási Bizottság 172/2019. (X. 4.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          Beadványozó 2019. október 4-én 10 óra 15 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-ára hivatkozással. Előadta, hogy a Nagykőrös Város Önkormányzata által kiadott Önkormányzati Hírek (a továbbiakban: ÖH) elnevezésű nyomtatott sajtótermék 2019. október 4-i számának 3. oldalán megjelent cikke sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a választás tisztaságának megóvása, és e) pontja szerinti, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét.

[2]          Hozzátette, hogy „[a] 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 5.§-a szerint a Magyarország területén élőknek, illetve a magyar nemzet tagjainak tájékozódáshoz és tájékoztatáshoz fűződő joga, illetve ezzel összefüggésben a demokratikus társadalmi nyilvánosság kialakulása és megerősödése kiemelkedő alkotmányos érdek.”

[3]          Kifejtette, hogy az ÖH nem tette közzé a TVB 141/2019. (IX. 18.) számú határozatának azon részét, amelyet a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) 406/2019. számú határozatával helybenhagyott. Mivel „ténylegesen nem írja le, hogy az ÖH mivel követte el a törvénysértést, milyen alapelveket nem tartott be, homályban tartja a tényeket” ezáltal ismételten megsértve a Ve 2. § (1) bekezdés a) pontját. Megítélése szerint „[a]z NVB nem írta elő, hogy saját határozatát közzé kell tenni. Az NVB határozat közzétételével úgy tűnteti fel magát az ÖH, mintha eleget tenne kötelezettségének, ezzel megtéveszti a választópolgárt is. Az NVB határozat azt tartalmazza, hogy a TVB határozatának rendelkező részét kell közzétenni, mivel helybenhagyta a határozat ezen részét. Az átlag választópolgár nem tudja meg a közzétett NVB határozatból, hogy azzal sértett törvényt az ÖH 2019. szeptember 13-i lapszám 3. oldalán megjelent cikkel, hogy személyével kapcsolatban negatív tartalmú megállapításokat tett, melyek alkalmasak a választópolgárok befolyásolására.”

[4]          Fentieken túl „[a]z ÖH 2019. október 4-i szám 3. oldalán megjelentekkel megsérti Nagykőrös Város Önkormányzatának 24/2013. rendeletének 2.§ (1) bekezdését is azzal, hogy nem pontos, ezáltal nem pártatlan, nem részrehajlás nélküli, ezzel nem jóhiszeműen és nem rendeltetésszerűen gyakorolja a számára helyi rendeletben biztosított jogokat.”

[5]          Kifogásához bizonyítékként csatolta az ÖH 2019. szeptember 13-án megjelent XIV. évfolyam 37. és a 2019. október 4-én megjelent 40. lapszámának a kifogással érintett részeit, valamint Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat lakossággal történő kapcsolattartásáról és az ehhez kapcsolódóan megjelenő ingyenes kiadványról szóló 24/2013. (V. 31.) számú önkormányzati rendeletet.

[6]          Mindezek alapján kérte, hogy a TVB a kifogásnak adjon helyt és állapítsa meg a jogsértést, tiltsa el az ÖH-t a további jogszabálysértéstől és kötelezze a TVB 141/2019. számú határozata rendelkező részének a közzétételére. Továbbá kérte, hogy a TVB hívja fel az ÖH figyelmét arra is, hogy „a szöveg közzétételénél kiemelésekkel, nagy vagy kövér betűkkel ne manipulálja a választót”.

[7]          A TVB a kifogást a 172/2019. (X. 4.) számú határozatával elutasította.

[8]          A határozat indokolása szerint a kifogással érintett 141/2019. (IX. 18.) számú TVB határozattal szemben fellebbezést nyújtottak be a NVB-hez. Az NVB a 406/2019. számú határozatával a TVB 141/2019. (IX. 18.) számú határozatát részben megváltoztatta, a kifogásnak részben helyt adott és megállapította, „hogy Nagykőrös Város Önkormányzata az Önkormányzati Hírek című sajtótermék XIV. évfolyam 37. szám 3. oldalán a kifogásban megjelölt cikkel megsértette a” Ve. „2. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglalt alapelveket”. Az NVB a kifogást a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjának sérelme tekintetében elutasította, valamint Nagykőrös Város Önkormányzatának a bírság megfizetésére való kötelezését mellőzte. A TVB 141/2019. (IX. 18.) számú határozatát egyebekben helybenhagyta. A TVB a bizonyítékként becsatolt ÖH XIV. évfolyam 40. lapszáma alapján megállapította, hogy mivel abban az NVB 406/2019. számú határozatának rendelkező része került közzétételre, amely tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését a lap eleget tett közzétételi kötelezettségének.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[9]          Beadványozó 2019. október 7-én 15 óra 56 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a TVB 172/2019. (X. 4.) számú határozata ellen a Ve. 221. §-ára hivatkozással.

[10]       Beadványában kifejtette, hogy a 2019. szeptember 13-i ÖH-ban a vele kapcsolatban megjelenteket a „TVB NVB által helybenhagyott rendelkező részével tette volna helyre az átlagolvasó (átlagválasztó) előtt, ami az alábbi

A Pest Megyei Területi Választási Bizottság

-       megállapítja, hogy a Nagykőrös Önkormányzati Hírek kiadója Nagykőrös Város Önkormányzata megsértette a Ve. 2. § a) és e) pontjában foglalt, a választás tisztaságának, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelveket, amikor a 2019. szeptember 13-i lapszámában a polgármesterjelöltekről szóló tájékoztatóban Kustár Tamás Balázs polgármesterjelölt személyével kapcsolatban negatív tartalmú megállapításokat tett, melyek alkalmasak a választópolgárok befolyásolására,

-       a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől,

-       a Ve. 152. § (1) bekezdés alapján kötelezi, hogy ezen határozat rendelkező részét a lap legközelebbi számban, a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé.”

[11]       Álláspontja szerint a TVB 172/2019. számú határozata tévesen értelmezi az NVB 406/2019. számú határozatát, amely szerint az ÖH-nak a hivatkozott NVB határozat rendelkező részét kell közzétennie. Azzal, hogy az ÖH a 141/2019. számú TVB határozat rendelkező részét nem tette közzé ismételten megsértette a Ve. 2. § a) és e) pontját. Hozzátette, hogy a TVB 141/2019. számú határozata nem érte el a kívánt célt, ami „pedig más nem lehet, mint a tiszta választás”.

[12]       Fentiek figyelembevételével kérte, hogy az NVB a TVB 172/2019. (X. 4.) számú határozatát változtassa meg és állapítsa meg, hogy az ÖH ismételten megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a választás tisztaságának megóvása, és e) pontja szerinti, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, továbbá kötelezze az ÖH-t, hogy a 141/2019. számú TVB határozat rendelkező részét tegye közzé.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[13]       A fellebbezés nem alapos.

[14]       A Ve. 301. §-a a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán is alkalmazni rendeli a Ve. 231. § (4) bekezdését, amely alapján a Nemzeti Választási Bizottság eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával. Jelen eljárásban a Bizottság elfogadhatónak találta Beadványozó érintettségére vonatkozó érvelését, amely okból a fellebbezést érdemben bírálta el.

[15]       A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján a fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani.

[16]       Beadványozó fellebbezését kizárólag arra alapította, hogy a TVB a 172/2019. (X. 4.) számú határozatának meghozatalakor tévesen értelmezte az NVB 406/2019. számú határozatának rendelkező részét, amikor az ÖH 2019. október 4-i száma 3. oldalán megjelent cikk tartalmát a 406/2019. számú NVB döntés alapján, valamint a Ve. 152. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezés értelmében elfogadhatónak értékelte. Tekintettel arra, hogy a fellebbezés a jogsértés megállapítása és az alkalmazott szankció, a Ve. 152. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezés tekintetében támadja a TVB határozatát és kéri annak megváltoztatását, a Bizottság a másodfokú eljárást a kérelem keretei között folytatta le, és vizsgálta meg az első fokú döntést.

[17]       A Ve. 43. § (1) és (2) bekezdése alapján a választási bizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján tisztázza a döntéshozatalhoz szükséges tényállást. Eljárásában minden olyan bizonyíték felhasználható, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyítésére, különösen: a nyilatkozat, az irat, az írásbeli tanúvallomás és a tárgyi bizonyíték. Az (5) bekezdés szerint a választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást. A Ve. 225. §-a alapján a fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

[18]       A Bizottság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy az alapul fekvő ügyben a TVB a 141/2019. (IX. 18.) számú határozatának rendelkező része szerint Beadványozó 2019. szeptember 16-án benyújtott kifogásának helyt adott és megállapította, hogy az ÖH kiadója, Nagykőrös Város Önkormányzata megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglalt alapelveket, amikor a kifogásolt sajtótermék XIV. évfolyam 37. lapszámában a polgármesterjelöltekről szóló tájékoztatóban Beadványozó személyével kapcsolatban negatív tartalmú megállapításokat tett, amelyek alkalmasak a választópolgárok befolyásolására. A TVB emellett eltiltotta a jogsértőt a további jogszabálysértéstől és a Ve. 152. § (1) bekezdése alapján kötelezte arra, hogy a határozata rendelkező részét a lap legközelebbi számában a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé. A jogsértés súlyára tekintettel pedig a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja alapján 500.000 Ft pénzbírságot szabott ki a jogsértővel szemben.

[19]       A fenti határozat ellen Nagykőrös Város Önkormányzata 2019. szeptember 21-én fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, amely a 406/2019. számú határozatával a TVB 141/2019. (IX. 18.) számú határozatát részben megváltoztatta. A TVB döntésének tartalmi hiányossága folytán a rendelkező rész jelentősen átalakításra került, a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjainak megsértését, a TVB-hez hasonlóan, de eltérő szövegezéssel az NVB is megállapította, ugyanakkor a kifogásnak csak részben adott helyt, a kifogást a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjának sérelme tekintetében elutasítva, mellyel egyidejűleg a bírság megfizetésére való kötelezést is mellőzte.

[20]       A Bizottság a csatolt bizonyítékok alapján megállapította, hogy a kifogásolt sajtótermék 2019. október 4-én megjelent XIV. évfolyam 40. számának 3. oldalán közölt közel féloldalas cikk a 406/209. számú NVB döntés rendelkező részét tartalmazza.

[21]       A Bizottság álláspontja szerint azzal, hogy az NVB 406/2019. számú határozatában a TVB-hez képest eltérő szövegezéssel állapított meg jogszabálysértést, a határozat rendelkező részéből lényegében csak két szankciót tartott fenn változatlan formában. A TVB határozatában foglalt, és az NVB által helybenhagyott közzétételi kötelezettség így érdemében az NVB határozat rendelkező részére korlátozódott.

[22]       Fentiekben kifejtet indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az első fokon eljárt választási bizottság helytállóan állapította meg a tényállást arra vonatkozóan, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a választás tisztaságának megóvása, és e) pontja szerinti, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének a sérelme nem állapítható meg a kifogás alapján, mivel az ÖH 2019. október 4-i számának 3. oldalán megjelent cikke helyesen a 406/2019. NVB döntés és nem a TVB megváltoztatott tartalmú 141/2019. számú határozatának rendelkező részét tartalmazza.

[23]       Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a TVB érdemben helyes döntést hozott, amelyet a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagy.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[24]       A határozat a Ve. 43. §-án, a 152. § (1) bekezdés b) pontján, a 218. §-án, a 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, a 225. §-án, a 228. § (1) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés a) pontján, a 232. §-án, a 301. §-án és a 307/P. § (3) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. október 9.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke