425/2019. NVB határozat - a F. J. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

425/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a F. J. (a továbbiakban: Beadványozó) magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Zala Megyei Területi Választási Bizottság 55/2019. (X. 4.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          Beadványozó 2019. október 1-én 10 óra 49 perckor kifogást nyújtott be a Nagykanizsa Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: HVB), a választási eljárás alapelveinek sérelmére hivatkozással a Nagykanizsa Lokálpatrióta Hetilap 2019. szeptember 27-én megjelent 33. lapszámának 5. oldalán megjelent „Ferincz: Nem látom, hogy a kanizsaiak váltást szeretnének” cikke kapcsán. Kifogásához mellékelte a sajtótermékről készített fényképfelvételt és annak internetes elérhetőségét is.

[2]          A Nagykanizsai Helyi Választási Bizottság elnöke 2019. október 1-én kelt döntésével a kifogást a Ve. 213. § (1) bekezdésére hivatkozással átette a hatáskörrel rendelkező Zala Megyei Területi Választási Bizottsághoz.

[3]          Beadványozó álláspontja szerint a sajtótermékben megjelent cikk nem az általa tett nyilatkozatot tartalmazta, ezért kérte a jogsértés megállapítását és a jogsértő további jogsértéstől történő eltiltást.

[4]          A Zala Megyei Területi Választási Bizottság 55/2019. (X. 4.) számú határozatával a kifogást a Ve. 215. § b) és c) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel a kifogás a Ve. 151. § (2) bekezdésére figyelemmel elkésett, valamint nem tartalmazta a Ve. 212. § (2) bekezdésének c) pontjában foglalt pontos postai értesítési címét.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[5]          Beadványozó 2019. október 7-én 15 óra 54 perckor elektronikus úton a Zala Megyei Területi Választási Bizottságnak (továbbiakban: TVB) címzett fellebbezést nyújtott be annak 55/2019 (X. 4.) számú határozata ellen.

[6]          Beadványozó álláspontja szerint a TVB határozata sérti a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. § (1) bekezdés a), c), valamint e) pontjaiban foglalt alapelveket.

[7]          Az elkésettség körében Beadványozó a Ve. közjogi alkotmányellenességére hivatkozik. Álláspontja szerint mivel a jogszabály semmis, ezért annak bármely pontjára való hivatkozása jogellenes.

[8]          Fellebbezésében a kifogásban foglaltakat továbbra is fenntartja, a sérelmesnek ítélt lapszám tartalmát jogsértőnek tartja, amely alkalmas a választópolgárok megtévesztésére. A hivatkozott cikkben a lap olyan állításokat fogalmaz meg, amelyet sosem állított, illetve fogalmazott meg.

[9]          Fentiekre tekintettel Beadványozó kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a „lapot marasztalja el különös tekintettel arra, hogy az közpénzből működik.”

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[10]       A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[11]       A Ve. 223. § (3) bekezdése alapján fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja,

- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

[12]       A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[13]       A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy Beadványozó fellebbezésében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényre hivatkozott, amelyet a választási eljárásról szóló – jelenleg is hatályos – 2013. évi XXXVI. törvény 2013. május 3-án hatályon kívül helyezett.

[14]       Fentiek alapján a Bizottság rögzíti, hogy Beadványozó fellebbezésében nem jelöli meg annak Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapját. Mivel a fellebbezés nem tartalmazza kérelem jogalapját, a Bizottság a fellebbezést a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[15]       A határozat a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a 232. §-án, a 301. §-án,  a 307/P. § (3) bekezdésének b) pontján, a 308. §-án és a 330. § (3) bekezdés c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. október 9.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke