425/2018. NVB határozat - a Kovácsné Páli Erzsébet által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
425/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Kovácsné Páli Erzsébet (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Békés Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 48/2018. (III. 07.) számú határozatát – a jelen határozat indokolásában foglalt eltérésekkel – helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 16-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1) és (2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. Az OEVB a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 48/2018. (III. 07.) számú határozatában megállapította, hogy a Közös Nevező elnevezésű jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Kovácsné Páli Erzsébet egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken 496 érvényes ajánlás szerepelt.
 2. Mivel az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg és visszautasította a jelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

II.

[A fellebbezések tartalma]

 1. Beadványozó 2018. március 9-én 15 óra 27 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az 48/2018. (III. 07.) számú határozata ellen, amely álláspontja szerint törvénysértő.
 2. Beadványában a Ve. 223. § (3) bekezdés b) pontjára hivatkozással előadta, hogy az ajánlások ellenőrzésének módszere elfogadhatatlan, mivel az ellentétes a választópolgárok egyértelmű akaratával, valamint a Nemzeti Választási Bizottság 3/2014. és 5/2014. számú iránymutatásaival. Álláspontja szerint minden olyan ajánlást el kell fogadni, amely a választói szándékot és akaratot tükrözi. Előadja továbbá, hogy a választópolgároktól nem várható el, hogy a lakcímnyilvántartással mindenben egyező adatot adjanak meg ajánlásuk megtételekor, amely egyébként sem feltétlenül egyezik meg a valós adatokkal.
 3. Beadványozó álláspontja szerint az OEVB tévesen járt el mérlegelési jogkörében, amikor bizonyos ajánlások érvénytelenségéről döntött, mivel nem vette figyelembe a fenti okokat, valamint a Nemzeti Választási Bizottság fenti iránymutatásait, ezért kéri az alábbi
 • G0006. sorszámú ajánlóív 5.,
 • G0012. sorszámú ajánlóív 5.,
 • G0016. sorszámú ajánlóív 8.,
 • G0017. sorszámú ajánlóív 5.,
 • G0018. sorszámú ajánlóív 2.,
 • G0025. sorszámú ajánlóív 4.,
 • G0026. sorszámú ajánlóív 8.,
 • G0034. sorszámú ajánlóív 7.,
 • G0035. sorszámú ajánlóív 6.,
 • G0041. sorszámú ajánlóív 5., 8.,
 • G0047. sorszámú ajánlóív 5.,
 • G0048. sorszámú ajánlóív 1., 2., 3., 7.,
 • G0060. sorszámú ajánlóív 5.,
 • G0061. sorszámú ajánlóív 3.,
 • G0063. sorszámú ajánlóív 8.,
 • G0074. sorszámú ajánlóív 7.,

tételesen megjelölt hibásnak minősített ajánlások újraellenőrzését.

 1. A fentiekre tekintettel kéri a Ve. 123. § (4) bekezdésének értelmében az érvénytelenség jogkövetkezményét megállapítani, az 48/2018. (III. 07.) számú határozatát megváltoztatni, és a Közös Nevező elnevezésű jelölő szervezet képviselőjelöltjének, Kovácsné Páli Erzsébet nyilvántartásba venni.

III.

 [A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés nem alapos.
 2. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.
 3. A Ve. 126. § szerint az ajánlás akkor érvényes, ha

„a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a választókerületben,

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival teljeskörűen megegyeznek,

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek”.

 1. A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Iroda elvégezte a fellebbezésben megjelölt ajánlások tételes ellenőrzését. A Beadványozó által megjelölt ajánlóíveken lévő, a Ve. 122. § (2) bekezdése szerint kitöltött ajánlások adatait az Iroda ismételten összevetette a központi névjegyzék, valamint a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival.
 2. A Ve. 127. § (3) bekezdésében rögzített kötelezettsége alapján a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot az ajánlások ellenőrzésének eredményéről. Az ellenőrzés eredménye szerint a feldolgozott 16 ajánlóíven összesen 20 kifogásolt ajánlás szerepelt, amelyekből 19 esetében az érvénytelenség továbbra is fennáll. Az ellenőrzés következtében az elfogadható ajánlások számát a Bizottság 497-ben állapítja meg.
 3. A fentiekben kifejtett indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a, Ve. 122. §-án, a 125. § (1) bekezdésén, a 126. § -án a 127. § (2) és (3) bekezdésén, a 132. § -án, 133. §-án,bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 13.

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke