42/2016. NVB határozat - az Országos Horvát Önkormányzatban a Magyarországi Grádistyei Horvátok Egyesülete, a Muramenti Horvátok Egyesülete és az Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság közös listáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

42/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Horvát Önkormányzatban a Magyarországi Grádistyei Horvátok Egyesülete, a Muramenti Horvátok Egyesülete és az Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság közös listáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Horvát Önkormányzatban megüresedett mandátumot a Magyarországi Grádistyei Horvátok Egyesülete, a Muramenti Horvátok Egyesülete és az Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság közös listáján szereplő Kissné Krály Mária részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. július 1-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés e) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő arról lemond. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának ezen okból történő megszűnése esetén a közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.

Völgyi Géza 2016. április 14-én kelt nyilatkozatában – melyet az Országos Horvát Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a rendelkezésre álló iratok alapján 2016. április 25-én vett át – a Magyarországi Grádistyei Horvátok Egyesülete, a Muramenti Horvátok Egyesülete és az Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság közös listájáról szerzett képviselői mandátumáról lemondott, így az Önkormányzatban fennálló képviselői megbízatása megszűnt. Az Önkormányzat Közgyűlése 56/2016. (V. 21.) számú határozatával megállapította a képviselői megbízatás megszűnését. A Fővárosi Törvényszék 2016. június 9-én kelt és június 21-én érkezett tájékoztatása szerint a határozat ellen jogorvoslati kérelmet nem nyújtottak be, az jogerőssé vált. Ezen okból a mandátum kiadható.

A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.

A közös országos listát állító Magyarországi Grádistyei Horvátok Egyesülete, Muramenti Horvátok Egyesülete és az Országos Magyar-Horvát Baráti Társaság jelölő szervezetek a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2016. május 24-én érkezett levelükben a lista 14. helyén szereplő Kissné Krály Máriát nevezték meg mandátumot szerző jelöltként, így a Nemzeti Választási Bizottság a mandátumot a Nektv. 68. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Kissné Krály Mária részére adta ki.

II.

A határozat a Nektv. 68. §. § (2) bekezdésén, 102. § (1) bekezdés e) pontján és (2) bekezdésén, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2016. június 28.

 

                                       

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke