42/2015. NVB határozat - a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatában a Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) Egyesület listáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
42/2015. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatában a Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) Egyesület listáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatában megüresedett mandátumot a Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) Egyesület listáján szereplő Dr. Walterné Zguralisz Vasziliki Veronika részére kiadja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. március 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés e) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik,ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő arról lemond. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának ezen okból történő megszűnése esetén a közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.
Dr. Korani Lefki a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűléséhez intézett, 2014. november 20-án kelt nyilatkozatával képviselői mandátumáról lemondott. A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata elnökének tájékoztatása szerint a lemondó nyilatkozatot 2014. december 11-én vette át. A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának Közgyűlése 100/2014. (XII. 11.) számú MGOÖ határozatával megállapította a képviselői megbízatás megszűnését, melyről 2014. december 16-án elektronikus úton tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot. A Fővárosi Törvényszék 2015. február 18-án kelt tájékoztatása szerint a határozat ellen jogorvoslati kérelem nem érkezett, az jogerőssé vált. Ezen okból a mandátum kiadható.
A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
Az országos listát állító Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) Egyesület jelölő szervezet a Ve. 207/A. §-a szerinti 30 napos határidőn belül, 2015. január 7-én kelt és a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2015. január 8-án érkezett levélben a listáján 13. helyen szereplő Dr. Walterné Zguralisz Vasziliki Veronikát nevezte meg mandátumot szerző jelöltként, így a mandátumot a Nektv. 68. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzeti Választási Bizottság Dr. Walterné Zguralisz Vasziliki Veronika részére adta ki.
II.
A határozat a Nektv. 68. §. § (2) bekezdésén, 102. § (1) bekezdés e) pontján és (2) bekezdésén, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2015. március 12.
 
 
                                                                     Prof. Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke