418/2014. NVB határozat - dr. Kapolyi László a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

  

A Nemzeti Választási Bizottság
          418/2014. számú határozata       
 
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. Kapolyi László a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot: 
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 14/2014. (III.3.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
A Pest Megyei 10. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2014. március 3-án kelt 14/2014. (III. 3.) számú határozatával a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelölő szervezet egyéni választókerületi jelöltként indulni szándékozó Horváth Ferenc nyilvántartásba vételre vonatkozó kérelmét elutasította. Az OEVB határozatában kifejtette, hogy a jelölt által a törvényes határidőben leadott 70 ajánlóíven 528 rögzített ajánlásból – az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda ellenőrzése alapján – összesen 362 érvényes. Emiatt az érvényes ajánlások száma nem éri el a 2011. évi CCIII. tv..6.§-ában meghatározott 500 db érvényes ajánlatot, ezért az OEVB elutasította Horváth Ferenc országgyűlési egyéni választókerületi képviselő jelöltként történő nyilvántartásba vételét.
II.
Beadványozó 2014. március 7-én fellebbezést nyújtott be az OEVB 14/2014. (III. 3.) számú határozata ellen, mivel álláspontja szerint az egyes választókerületekben nem egyforma szigorúsággal ellenőrzik az ajánlásokat, ezért kéri az ajánlások átvizsgálását.
III.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a fellebbezésnek tartalmaznia kell jogszabálysértés megjelölését, vagy amennyiben a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen irányul a fellebbezés, az erre történő hivatkozást.
A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell továbbá a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
A fentiek figyelembevételével a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés formai vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza jogszabálysértés megjelölését, illetve a jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A Nemzeti Választási Bizottság a rögzített indokok alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
 
IV. 
A határozat a Ve. 10. § (1) bekezdésén, 124 § (1) és (2) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 9.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke