417/2019. NVB határozat - Kubinyi Tamás polgármesterjelölt és Novák Előd Attila képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

417/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Kubinyi Tamás polgármesterjelölt és Novák Előd Attila képviselőjelölt (a továbbiakban együttesen: Beadványozók) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 8 igen és 5 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság 215/2019. (IX. 30.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október 7-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1] Beadványozók 2019. szeptember 27-én 15 óra 32 perckor elektronikus úton kifogást nyújtottak be a Fővárosi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: FVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-ára hivatkozással az „Újbuda a XI. kerület közéleti lapja” elnevezésű újság (továbbiakban: Sajtótermék) kiadója, a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. (a továbbiakban: Kiadó) ellen a 2019. szeptember 11-én megjelent XXIX. évfolyam 17. lapszámában, valamint a szeptember 25-én megjelent XXIX. évfolyam 18. lapszámában elkövetett jogsértés miatt. Álláspontjuk szerint a hivatkozott lapszámok megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között választási alapelvet. Beadványozók jogorvoslati kérelmükhöz mellékelték a Sajtótermék sérelmezett lapszámait is.

[2] Beadványozók megítélése szerint a Sajtótermék 2019. szeptember 25-én megjelent lapszáma Hoffmann Tamás polgármesterrel - aki egyben a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje - van tele”, aki a lapban és a mellékletét képező szórólapban összesen tizenegy fényképpel jelenik meg, míg riválisai, illetve más pártok politikusai egyetlen fényképpel vagy hírrel sem, leszámítva a kivételesen beszerkesztett választási oldalakat, ahol minden polgármesterjelölt ugyanolyan feltételekkel jelenhetett meg, így Hoffmann Tamás is egy további 12. fényképpel.

[3] Kifejtették, hogy a Sajtótermék előző lapszámában, valamint a mellékletét képező szórólapban szintén 11 fénykép volt Hoffmann Tamásról, míg riválisai, illetve más pártok politikusai egyetlen fényképpel vagy hírrel sem jelenhettek meg.

[4] Részletesen előadták, hogy a szeptember 18-án 12 órakor történő lapzárta előtti két hétben, tehát szeptember 4-ig visszamenőleg számos olyan hír került nyilvánosságra, amelyről tudósíthattak volna az esélyegyenlőség jegyében. Példáként hozták fel a Novák Előd általi parkolóóra ragasztásról szóló országos médiát is bejárt hírt, amelyet elektronikus link formájában csatoltak beadványukhoz. Megjelölték továbbá a Mi Hazánk Mozgalom augusztus 20-ai, Bikás parkban tartott családi napját is, amelyről az MTI is tudósított, a kifogásolt Sajtótermék azonban nem. Ugyancsak példaként hozták fel Gaudi-Nagy Tamás szeptember 4-ei újbudai Mi Hazánk Mozgalom irodában tartott előadását, amelyről az MTI beszámolt, a Sajtótermék azonban nem. Mindhárom eseményre meghívást kapott a Sajtótermék szerkesztősége, sőt a Sajtótermék előző lapszámaiban mindkét utóbbi rendezvény megtartásáról szóló tájékoztatás megjelent az utolsó előtti oldalon a pártok „apróhirdetései” között.

[5] Beadványozók kifejtették, hogy más pártok híreinek elhallgatása azért is súlyosan sérti az esélyegyenlőség követelményét, mert a közpénzből kiadott Sajtótermékben még fizetett politikai hirdetésként sem jelenhetnek meg a jelenlegi polgármesteren és az őt jelölő szervezeten kívül más pártok, jelöltek. Álláspontjuk szerint mindezzel a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának kampányidőszaka során, a Mi Hazánk Mozgalom jelölő szervezet polgármesterjelöltjeként és képviselőjelöltjeként nem biztosították számukra és a többi jelölt számára az esélyegyenlőséget a Sajtótermékben.

[6] Beadványukban hivatkoznak Magyarország Alaptörvénye IX. cikke (1), (2) és (3) bekezdésére, valamint a Ve. 2. § (1) bekezdésének c) pontjára, a Ve. 139. § (1) bekezdésére, valamint a 140-141. §-aira.

[7] Beadványozók álláspontja szerint a Kiadó azzal, hogy választási kampányidőszakban, az általa szolgáltatott kampányeszköz használatát az egyik jelölt kárára olyan módon korlátozta, hogy azzal megakadályozza a kampánytevékenység folytatását, miközben a kampányeszköz használata más jelölt számára továbbra is biztosított, megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esélyegyenlőségre vonatkozó alapelvet.

[8] A fenti tényállás és a hivatkozott jogszabályok alapján Beadványozók kérték a kifogást elbíráló választási bizottságot, hogy a kifogásnak adjon helyt és a Ve. 218. § (2) bekezdése alapján állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, a jogsértőt pedig tiltsa el a további jogszabálysértéstől.

[9] Az FVB a 215/2019. (IX.30.) FVB számú határozatával a kifogást elutasította. Az FVB indoklásában megállapította, hogy az önkormányzat szórólapja a Ve. 104. §-ában meghatározott kampányeszköznek nem tekinthető, mivel az az elmúlt ciklus önkormányzati eseményeit mutatja be.

[10] A Sajtótermék mellékelt lapszámaival kapcsolatban az FVB rögzítette, hogy a Ve. 2. § c) pontjában megjelölt, a jelöltek és jelölő szervezetek esélyegyenlőségét kimondó alapelv sérelmét a Beadványozók által csatolt kiadványok tekintetében megállapítani nem lehetett, mivel a kifogásolt lapszámokban a polgármester valóban több esetben szerepel, azonban mindenkor az önkormányzat által szervezett hivatalos rendezvényeken, programokon, az önkormányzat képviseletében.

[11] Az FVB továbbá megállapította, hogy a 2019. szeptember 25-ei lapszám valamennyi, az önkormányzati és a nemzetiségi választásokon induló jelöltet és jelölő szervezetet bemutatja, tehát az esélyegyenlőség sérelmét a két egymást követő lapszám vizsgálata kapcsán sem lehetett megállapítani.

[12] Az FVB megjegyezte, hogy Beadványozók maguk is leírták, hogy a Mi Hazánk Mozgalom által szervezett valamennyi rendezvény megtartásáról szóló tájékoztatás megjelent a Sajtótermék előző lapszámaiban, az utolsó előtti oldalon a pártok „apróhirdetései” között. Így ezen állítás szerint szintén nem állapítható meg az esélyegyenlőség alapelvének sérelme.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[13] Beadványozók 2019. október 1-én 12 óra 14 perckor, elektronikus úton nyújtottak be fellebbezést az FVB határozata ellen a Ve. 221. § (1) bekezdése alapján.

[14] Beadványozók megismételték a kifogásban előadottakat és arra tekintettel, hogy a Kiadó megsértette a választási eljárás Ve. 2. § (1) bekezdése c) pontja által meghatározott alapelvet, kérték a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a fellebbezésnek adjon helyt és a Ve. 218. § (2) bekezdése alapján állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, a jogsértőt pedig tiltsa el a további jogszabálysértéstől.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[15] A fellebbezés nem alapos.

[16] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával.

[17] A Bizottság megállapította, hogy jelen eljárásban vizsgált jogorvoslati kérelem az Újbuda elnevezésű nyomtatott sajtótermék kiadója a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. ellen került benyújtásra, a Sajtótermék 2019. szeptember 11-én és 25-én megjelent lapszámaiban közölt tartalmak és a sajtótermékben elhelyezett „szórólapok” kapcsán.

[18] Beadványozók jogorvoslati kérelmükben jogszabálysértésként a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt, az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között választási alapelv megsértését jelölték meg azzal az érveléssel alátámasztva, hogy a kifogásolt Sajtótermék mellékelt két lapszáma Hoffmann Tamással, Újbuda polgármesterével „van tele”, a két lapszám összesen 23 képet tartalmaz a polgármesterről, aki egyben polgármesterjelölt, emellett azonban mellőzi más jelöltek, jelölő szervezetek megjelenítését.

[19] A Bizottság a Ve. 43. §-ában foglaltak megfelelő alkalmazásával megtekintette a Sajtótermékben szereplő fényképes megjelenítéseket. Ennek kapcsán megállapította, hogy Beadványozók kifogásának megfelelően Hoffmann Tamás Újbuda polgármestereként került megjelenítésre a felhívott lapszámokban.

[20] A Ve. 2. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között alapelv sérelmének vizsgálatakor a választási bizottságnak elsőként azt kell vizsgálnia a jogorvoslati kérelemben foglalt érvelés alapján, hogy a kifogásolt tartalmak közül melyek azok, amelyek a választási kampányban értékelhetők, és melyek azok, amelyek a Ve. 142. §-ának rendelkezése alapján a helyi önkormányzatok jogszabályban meghatározott feladatuk során végzett tevékenysége. Ezt követően az eljáró választási bizottság a kampánytevékenység körében értékelhető tartalmak összevetésével állapíthatja meg, hogy azok megjelenítése összességében megvalósítja-e a jelöltek, jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőséget, figyelemmel a szerkesztői szabadság érvényesülésére is.

[21] Jelen ügyben a Bizottság álláspontja szerint a jogorvoslati kérelem jelentősen korlátozza a vizsgálatot, ugyanis Beadványozók kifogásukat kizárólag a polgármester fényképes megjelenítéseinek számára alapozták, és arra a tényre, hogy ő egyben polgármesterjelölt is. Ez a kettős minőség azonban nem jelent automatikus összevethetőséget az egyéb jelöltek, jelölő szervezetek megjelenítésével.

[22] A Bizottság rögzíti, hogy a kifogás egyetlen olyan fényképes megjelenítéssel vagy cikkel szemben sem tartalmaz olyan értelmű érvelést, amely megkérdőjelezné, hogy Hoffmann Tamás nem a polgármesteri tisztségéhez kapcsolódó feladatainak teljesítése során jelent meg. Ezzel kapcsolatban a Bizottság hivatkozik a Kúria Kvk.IV.38.044/2019/3. számú végzésére. A Kúria ezen határozatában visszautalt a Kvk.II.37.714/2018/2. számú döntésére is, amely kimondta, hogy „a Kúria joggyakorlatában önmagában elégtelen hivatkozás, ha a kérelmező csak formálisan, a számbeli megjelenéssel próbálja igazolni azt, hogy a kifogásolt cikkek száma és az alpolgármester nevesítése kampánytevékenységnek minősíthető, mivel az önkormányzati munka és feladatok ellátása alpolgármesterként nem azonos a polgármesteri jelölti megjelenéssel”.

[23] A fent kifejtettek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozók kérelme alaptalan, hiszen kifogásukat a polgármester fényképes megjelenítéseinek számára és egyébként meglévő jelölti minőségére alapították, amelyek önmagukban nem alapozhatnak meg jogsérelmet, ahhoz szükséges annak érvekkel alátámasztott, megalapozott vitatása, hogy a sérelmezett megjelenések nem önkormányzati feladatellátást mutattak be, és a hivatkozott tisztségviselő azokban nem hivatali minőségében szerepelt.

[24] Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy az FVB érdemben helyes döntést hozott, amelyet a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján jelen határozatban foglalt érveléssel helybenhagy.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[25] A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, a 43. §-án, a 139. §-án, a 141. §-án, a 151. §-án, a 231. § (4) bekezdésén és az (5) bekezdés a) pontján, a 301. §-án, a 307/P. § (3) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. október 4.

                                                                                                            

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke