417/2014. NVB határozat - Hegedűs Péter a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt jelölő szervezet elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

  

A Nemzeti Választási Bizottság
             417/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság Hegedűs Péter a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt jelölő szervezet elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Vas megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 28/2014. (III.5.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A Vas megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2014. március 5-én kelt 28/2014. (III. 5.) számú határozatával a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt jelölő szervezetet, 5.075.000-Ft összegű bírsággal sújtotta. Az OEVB határozatában kifejtette, hogy a jelölő szervezet az átvett 100 db ajánlóívből a leadásra megadott 2014. március 3-án 16 óráig egyetlen ajánlóívet sem adott vissza. Az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdése értelmében bírságot szabott ki a jelölő szervezettel szemben.
II.
Beadványozó 2014. március 6-án fellebbezést nyújtott be az OEVB 28/2014. (III. 5.) számú határozata ellen, mivel álláspontja szerint az OEVB hivatkozott számú határozata nem tartalmaz tényállást és indokolást, emiatt a bírság kiszabásának jogalapja is kétséges. Előzőeken túl beadványozó álláspontja szerint a bírság kiszabása a 3/2014/(I.20.) KIM. rendelet 24.§ -ába ütközik, figyelemmel arra, hogy nem volt tudomásuk arról a tényről, hogy jelölt a törvényes határidőn belül az ajánlóíveket nem adta vissza. Hivatalos tudomásuk csak arról volt, hogy a jelölt a törvényes határidőn belül szándékozta magát bejelenteni az egyéni választókerületi nyilvántartásba.
III.
A Ve. 124. § (1) bekezdés szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. E § (2) bekezdése kimondja, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a Ve. 124. § (2) bekezdése alapján a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Független Kisgazda, Földmunkás és PolgáriPárt a választási Irodától 2014. február 18-án átvett 100 db ajánlóívből a törvényes határidőig nem adott vissza egyet sem. Az Országos Egyéni Választókerületi Választási Iroda 2014. március 7.-én kelt, - a képviselő jelölt által is aláírt - jegyzőkönyve tanúsága szerint az ajánlóívek visszaadására 2014. március 7. napján került sor. E tényt a  beadványozó sem vitatta a fellebbezésében. A jogszabály egyértelműen fogalmaz az ajánlóívek leadásának elmulasztásával kapcsolatban, vagyis az a jelölt vagy jelölő szervezet, amely a határidőig nem bocsátja a választási iroda rendelkezésére valamennyi ajánlóívet azzal szemben az OEVB hivatalból bírságot szab ki. A Nemzeti Választási Bizottság hangsúlyozza, hogy e kötelezettség elmulasztására vonatkozó kimentésre nincs lehetőség, a jelölt vagy jelölő szervezet felelőssége objektív. A bírságot még akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek valamely oknál fognál elvesztek vagy megsemmisültek. Az OEVB számára a Ve. a bírság kiszabása során semmilyen körülmény mérlegelésére nem ad lehetőséget.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó határidő a Ve. 10. § (1) bekezdése értelmében jogvesztő, a határnap eltelte után hiánypótlásnak vagy a késedelem igazolásának nincs helye.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 10. § (1) bekezdésén, 124 § (1) és (2) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 9.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke