41/2019. NVB határozat - a Magyar Gazdaság Párt jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

41/2019. számú határozata

                                                                                           

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Gazdaság Párt (1186 Budapest, Tövishát utca 9. 2/5.) jelölő szervezetként való nyilvántartásba vételének tárgyában – 8 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Gazdaság Pártot, mint jelölő szervezetet az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. április 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

A Magyar Gazdaság Párt 2019. április 5-én, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán.

[1] A szervezet a bejelentkezése alkalmával az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatvány (a továbbiakban: P2-es nyomtatvány) (2) „A párt rövidített neve” pontját nem töltötte ki és ugyanezen pont, „A rövidített név a szavazólapon feltüntetendő” kérdésre nemleges nyilatkozatot tett.

[2] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 133. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Iroda a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában ellenőrzi a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét.

[3] A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 91. § (1) bekezdése szerint a nyilvántartás valamennyi szervezet esetében az alábbi adatokat tartalmazza:

„a) a szervezet nyilvántartási számát,

b) a szervezet nyilvántartásba vételéről (változásbejegyzéséről) szóló határozat számát, jogerőre emelkedésének napját,

c) a létesítő okirat keltét,

d) a szervezet nevét,

e) a szervezet székhelyét,

f) a szervezet képviselőjének nevét, lakóhelyét,

g) a képviselet terjedelmét és módját,

h) a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint gazdálkodó szervezetnek minősülő szervezetnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti hivatalos elérhetőségét,

i)

j) a szervezet típusát.”

[4] A Civil tv. 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján a nyilvántartás szükség szerint tartalmazza a szervezet rövidített nevét. A Civil tv. 20. § (1) bekezdése a szervezet nyilvántartásba vétel iránti kérelmének kötelező adattartalmát sorolja fel, amelyben szintén nem szerepel a rövidített név. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése szerint a szervezet rövidített nevét csak a kérelmező erre irányuló kérelme esetén kell a nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek tartalmaznia.

[5] Fentiek alapján a civil szervezetek közhiteles nyilvántartásának nem kötelező eleme a rövidített név, erre vonatkozóan akkor tartalmaz bejegyzést, ha a szervezet megadott rövidített nevet a kérelmében.

[6] A Nemzeti Választási Irodának a Ve. 133. (1) bekezdése alapján, ellenőrzési jogköre gyakorlásakor kizárólag a Civil tv. szerinti kötelező adattartalom vizsgálatára van lehetősége.

[7] A Magyar Gazdaság Párt esetében a civil szervezetek nyilvántartása nem tartalmaz rövidített nevet. A Ve. 133. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság abban az esetben utasítja vissza a jelölő szervezet nyilvántartásba vételét, ha az a törvényes feltételeknek nem felel meg. A Bizottság megállapítja, hogy a szervezet bejelentése eleget tesz a Ve. 3. § 3. b) pontjának, azaz annak típusa párt, amelynek a civil szervezetek nyilvántartásába való bejegyzése az Európai Parlament tagjainak 2019. március 1-jei kitűzésekor már jogerőre emelkedett. Ezen túl a P2 nyomtatványon feltüntetésre kerültek a Civil tv. 91. § (1) bekezdésében előírt, a civil szervezetek nyilvántartása szerinti kötelező adatok, így a szervezet hivatalos neve, nyilvántartási száma, székhelye és a szervezet képviselőjének adatai. Ezen túl a P2 nyomtatványt, figyelemmel a Ve. 119. § (2) bekezdésére, a szervezet képviseletére jogosult Dr. Polgár Zoltán látta el aláírásával.

[8] A Ve. 134. §-a az alábbiak szerint rendelkezik a jelölő szervezet rövidített nevéről: „A jelölő szervezet rövidített neve a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a jelölő szervezet bejelentésekor megjelölt egyéb rövidített név, amely azonban nem lehet azonos más szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába vagy a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásába már bejegyzett nevével vagy rövidített nevével.”

[9]  A Magyar Gazdaság Párt a P2 nyomtatványon megadott adatai teljes körű egyezést mutatnak a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő adatokkal. Rövidített neve nem szerepel a nyilvántartásában, ezért annak az nem kötelező adattartalma, illetve a rövidített névnek a szavazólapon való feltüntetésére vonatkozóan a szervezet törvényes képviselője nemleges nyilatkozatot tett. Mindezen tények figyelembevételével a Bizottság úgy ítélte meg, hogy bár a P2 nyomtatvány (2) bekezdése kötelező adatként tünteti fel a szervezet rövidített nevét, mivel az nem törvényes adattartalom, annak hiánya, figyelemmel a Ve. 133. § (2) bekezdésében írtakra, nem képezheti alapját a szervezet nyilvántartásba vétele visszautasításának. A Bizottság a leírtakkal egyező érvelést fogadott el az azonos tényállás alapján hozott, jogorvoslat hiányában jogerőre emelkedett 18/2019. számú határozatában is.

[10] A fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyar Gazdaság Párt nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a mai napon megtörtént.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[11] A határozat Ve. 3. § 3. b) pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, 133. § (1) bekezdésén, 134. §-án, a 331. §-án, a Civil tv. 20. § (1) és (4) bekezdésén, a 91. § (1) bekezdésén, a 92. § (1) bekezdés b) pontján, a P2-es nyomtatványon, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. április 8.

                                                                                                            

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                        elnök