41/2016. NVB határozat - dr. H. M. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

41/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság dr. H. M. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában 10 igen és 0 nem szavazattal meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. július 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

Dr. H. M. (a továbbiakban: Beadványozó) 2016. június 24. napján 8 óra 29 perckor e-mail útján kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az „állami cégek bérplafonról szóló népszavazási kezdeményezés jelölőíveinek nem megfelelő kezelése” tárgyában. Beadványozó a kifogásban előadta, hogy a Nemzeti Választási Iroda az aláírásgyűjtő ívek átvételekor nem megfelelően járt el, mert „az átadott aláíró íveket számolatlanul vette át, azok számát hivatalos formában nem rögzítette, így azokkal törvényesen elszámolni nem tud”. Beadványozó álláspontja szerint a Nemzeti Választási Iroda eljárása a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített, a választások tisztaságának megóvása, valamint az e) pontjában meghatározott jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveknek, illetve az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) egyes rendelkezéseinek a sérelmével jár, továbbá a büntetőjogi felelősség kérdése is felmerülhet. Beadványozó állításának alátámasztására az alábbi, internetes oldalakon megjelölt cikkekre hivatkozott:

http://hvg.hu/itthon/20160603_Parlament_Kesz_Zoltan_nepszavazas, http://hvg.hu/itthon/20160614_Hibas_a_Kesz_Zoltan_altal_osszegyujtott_alairasok_egy_resze,

http://sztarklikk.hu/kozelet/donthet-a-parlament-kesz-zoltan-ivet-befogadjak/270662,

A Beadványozó által hivatkozott cikkek közül az első 2016. június 3-án, a másik kettő 2016. június 14-én jelent meg.

II.

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre alkalmazását törvény elrendeli.

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 2013. évi CCXXXVIII. törvény (Nsztv.) 1. § (1) bekezdése szerint az Nsztv. hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét - az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel - alkalmazni kell.

Az Nsztv. 28. § (1) bekezdése alapján az aláírásgyűjtéssel és az aláírások ellenőrzésével kapcsolatos jogorvoslat benyújtására és elbírálására rendelkezésre álló határidő öt nap. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le.

A Ve. 10. § (1) értelmében a Ve.-ben meghatározott határidők jogvesztők. Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.

A Ve. 215. § b) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett.

III.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Beadványozó által hivatkozott, Kész Zoltán magánszemély által benyújtott „Egyetért Ön azzal, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. számú mellékletében meghatározott gazdasági társasággal foglalkoztatási jogviszonyban álló természetes személy havonta legfeljebb bruttó 2 millió forint összegű javadalmazásban részesülhessen?” országos népszavazási kezdeményezés esetén az aláírások átvételére a Nemzeti Választási Iroda munkatársai által 2016. június 3-án került sor. Az aláírásgyűjtő ívek pontos számának megállapítása 2016. június 6-án történt, mely jegyzőkönyvben is rögzítésre került. Az aláírások átadása során történtek miatt a Nemzeti Választási Iroda tevékenysége ellen kifogás benyújtására az Nsztv. 28. § (1) bekezdése alapján 5 napos határidő áll fenn, így a kifogásnak az ívek benyújtásának időpontjához képest legkésőbb 2016. június 8-án 16 órakor, míg az ívek tényleges számbavételéhez képest 2016. június 13-án 16 órakor meg kellett volna érkeznie a Nemzeti Választási Bizottsághoz. A kifogás benyújtására Beadványozó részéről azonban csak a fent hivatkozott határidőkön túl, 2016. június 24-én, 8 óra 29 perckor került sor. Előzőekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye, mivel az elkésett.

A fentiekben leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § b) pontja alapján a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

IV.

A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 37/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 4. §-a értelmében a választási iroda az aláírásgyűjtő ívek benyújtásakor gondoskodik a benyújtott aláírásgyűjtő ívek átvételéről és biztonságos megőrzéséről. Az átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az aláírások benyújtójának az aláírások számára vagy az aláírásgyűjtő ívek számára vonatkozó nyilatkozatát. A fenti jogszabályhely tehát azt írja elő, hogy az aláírásgyűjtő ívek benyújtásakor a benyújtott aláírásgyűjtő ívek számát a benyújtó személy nyilatkozata alapján kell rögzíteni az átvételi jegyzőkönyvben, mely kötelezettségének a Nemzeti Választási Iroda eleget tett.    
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az Nsztv. 21. § (5) bekezdése – mely az aláírások tételes ellenőrzéséről rendelkezik – valamint a 22. § (2) bekezdése alapján, mely szerint aláírások ellenőrzését az aláírásgyűjtő ívek benyújtásától számított hatvan napon belül kell lefolytatni, az érvényes aláírások számát kizárólag a tételes ellenőrzés után lehetséges megállapítani.

V.

A határozat a Ve. 1. § e) pontján, 10. § (1) és (3) bekezdésén, 215. § b) pontján, az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, 28. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 28. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. június 28.

 

                                       

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke