41/2012. OVB határozat - R. M. I. magánszemély által előterjesztett kifogás tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
41/2012. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2012. március 24-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés f) pontjában megállapított hatáskörében eljárva R. M. I. magánszemély által előterjesztett kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a Lehet Más a Politika az aláírásgyűjtési maraton meghirdetése során tett ajándékok ígéretével megsértette a Ve. 48. § (3) bekezdésében foglalt tilalmat.
 
Az Országos Választási Bizottság a Lehet Más a Politika pártot a további jogszabálysértéstől eltiltja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. március 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 10500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
 Indokolás
 
I.
 
Beadványozó 2012. március 23-án 16 óra 47 perckor kifogást nyújtott be az Országos Választási Bizottsághoz, melyben előadta, hogy ugyanezen napon a www.mno.hu honlapon „Véghajrá: Aláírásgyűjtési maratont hirdet az LMP + videó” címmel cikk jelent meg arról, hogy a Lehet Más a Politika (a továbbiakban: LMP) az általa kezdeményezett népszavazások vonatkozásában aláírásgyűjtési maratont szervez. Az akció lényege, hogy „aki 24 óra alatt több aláírást összegyűjt, az értékes ajándékokat, így kerékpárutalványt és európai parlamenti látogatást kap, valamint kedvenc képviselőjével vacsorázhat.” Beadványához mellékelte a hivatkozott cikk kinyomtatott példányát.
 
Kifogástevő hivatkozott a Ve. 118. § (2) bekezdésére, mely szerint az aláírásgyűjtésre a 46. § (2) és (4) bekezdése, a 48. §, az 50. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése, valamint az 54. §, az 59. § és a 60. § rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell. Hivatkozott továbbá a Ve. 48. § (1) bekezdésére, mely szerint ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - bárhol lehet gyűjteni, és a (3) bekezdésére, azaz, hogy az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos. Hivatkozott a Ve. 50. § (1) bekezdés c) pontjára is, mely szerint érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
Beadványozó álláspontja szerint az LMP felhívása jogszabályba ütközik, mivel az aláírókra tekintettel az aláírásgyűjtőknek előnyt ad, illetőleg ígér. Kifogástevő álláspontja szerint a felhívás további jogszabálysértésre is alapot teremt, az ígért előny érdekében feltehetően zaklatni fogják az állampolgárokat aláírásukért.
 
 
II.
 
A Ve. 77. § (1) bekezdése értelmében kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek (3. §) megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2 napon belül megérkezzen. A választási bizottság a benyújtott kifogásról a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított 2 napon belül dönt. A Ve. 78. § (1) bekezdése alapján, ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad a) pontja szerint megállapítja a jogszabálysértés tényét, b) pontja szerint a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől. A Ve. 78. § (3) bekezdése szerint, ha a választási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az LMP azzal, hogy az aláírásgyűjtőknek az aláírásokért előnyt ígér, megsértette a Ve. 48. § (3) bekezdését, mely szerint az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a „rá tekintettel másnak” kifejezés értelmezése alapján a fenti tilalom minden személyre, így az aláírásgyűjtő személyére is vonatkozik.
 
A kifogásnak azon része, amely az állampolgárok esetleges zaklatásának lehetőségére vonatkozik, egy feltevés, amelyre vonatkozóan jogszabálysértés a beadvány benyújtása illetve elbírálása időpontjáig nem valósult meg, továbbá beadványozó erre vonatkozóan konkrét kérelmet sem fogalmazott meg, így a testület az erről való döntést mellőzte.
Kifogástevő az aláírások érvénytelensége vonatkozásában konkrét kérelmet nem fogalmazott meg, így a testület az erről való döntést mellőzte.
 
Fentiek alapján a Testület a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
 
A határozat a Ve. 48. § (3) bekezdésén, 77. §-án, 78. § (1) bekezdés a) és b) pontján, 118. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke