41/2003. (IV. 2.) OVB határozat - a Magyarországi Zöld Párt panasza tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
41/2003. (IV. 2.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva a M. Z. által képviselt Magyarországi Zöld Párt panasza tárgyában az meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a panaszt hatáskör hiányában elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet az Országos Választási Bizottságnál benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2003. április 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.


Indokolás

I.

A Magyarországi Zöld Párt 2003. március 31-i beadványában a GyISM Európai Unió mellett kampányoló hirdetéseivel, valamint az EU Kommunikációs Közalapítvány hirdetéseivel kapcsolatban kérte annak megállapítását, hogy az említett hirdetések nem társadalmi célú, hanem politikai hirdetések, ezért az állami szervek hirdetéseikkel megsértették a Ve. 44.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely szerint a műsorszolgáltató a kampányidőszakban a jelöltek, jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel tehet közzé politikai hirdetéseket.

II.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. szervi hatálya alá nem tartozó állami szervek - így a Gyermek,- Ifjúsági és Sportminisztérium - nem résztvevői a választási eljárásnak. A Ve. szervi hatálya alá nem tartozó állami szervek feladat- és hatáskör-gyakorlása, tevékenysége nem tartozik a Ve. által szabályozott választási eljárás körébe. Ezért az állami szervek hatáskörének és feladatkörének gyakorlása, működése nem sorolható a Ve. 149. § o) pontban meghatározott és 40-45. §-ban szabályozott választási kampány körébe, kampánycselekménynek nem minősíthető.

Ezen szervek, valamint tisztségviselőik feladat- és hatáskör-gyakorlásával összefüggő tevékenységének vizsgálata, megítélése nem tartozik az OVB hatáskörébe.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy nincs hatásköre a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény alapján a közzétenni kívánt hirdetések tartalmi szempontok alapján történő minősítésére. 

III.

A határozat a Ve. 44.§-án, 93. §-án és 149.§-ának o) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-án és 80. §-án alapul.Budapest, 2003. április 2.Dr. Ficzere Lajos       
az Országos Választási Bizottság
elnöke