409/2018. NVB határozat - a Gál János képviselőjelölt eljáró dr. Horváth Tamás Vilmos ügyvéd benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

409/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Gál János képviselőjelölt képviseletében eljáró dr. Horváth Tamás Vilmos ügyvéd (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Tolna Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 25/2018. (III. 08.) számú határozatát – jelen határozatban foglalt indokolással – helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1) és (2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. A Tolna Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 25/2018. (III. 08.) számú határozatában megállapította, hogy Hajrá Magyarország! Párt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Gál János egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken az OEVI ellenőrzése alapján 496 érvényes ajánlás szerepelt.
 2. Az OEVB eljárásában vizsgálta tovább három magánszemély nyilatkozatát, akik többes ajánlással szerepeltek az íveken, azonban kijelentették, hogy a Hajrá Magyarország! Párt jelöltjét egyetlen alkalommal sem ajánlották, így aláírásaik hamisak. Az OEVB a nyilatkozatok alapján, további három ajánlást levonva 493 érvényes ajánlást határozott meg.
 3. Mivel az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg és visszautasította a jelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. március 10-én 14 óra 25 perckor fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Beadványában számos, az OEVB által érvénytelennek nyilvánított ajánlás státuszát vitatta több mint 70 egyedi esetben, illetve csak ívmegjelöléssel az alábbiakra hivatkozva. Sérelmezte azon ajánlások érvénytelenné nyilvánítását, ahol pontatlan lakcím megjelölés, pl. Liget lakótelep helyett ltp. került feltüntetésre, vagy nem került feltüntetésre a házszám. Vitatta az aláírás hibájából érvénytelenné nyilvánított ajánlásokat, a névelírások miatt érvénytelenített ajánlásokat, továbbá a második utónév elhagyásán túl azokat, ahol a hivatalos férjezett név helyett születési név került feltüntetésre. Jelezte még azokat az ajánlásokat, amelyek véleménye szerint nehéz olvashatóságuk miatt lettek érvénytelenek, illetve ahol az OEVI nem jelezte az elutasítás okát. Mindezek alapján kérte az OEVB döntésének megváltoztatását és a párt jelöltjének nyilvántartásba vételét.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1.  A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja. A Ve. 125. § (1) bekezdése szerint az ajánlásokat a választási iroda ellenőrzi.
 2. A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a Nemzeti Választási Iroda elvégezte az elsőfokú eljárásban érvénytelennek minősített és a fellebbezésben konkrétan, a jogellenesség okával megjelölt ajánlások ismételt ellenőrzését. Az Iroda az ajánlást gyűjtő személy nevét és aláírását tartalmazó ajánlóíveken lévő, a Ve. 122. § (2) bekezdése szerint kitöltött ajánlások adatait ismételten összevetette a központi névjegyzék, valamint a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival.
 3. Az NVI az ismételt ellenőrzés alapján módosította a Tolna Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) által elkészített ellenőrzési jegyzőkönyvet és az ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság az ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy Beadványozó által megjelölt ajánlások közül az eredeti ellenőrzéshez képest további 6 felelt meg a törvényi követelményeknek, így az érvényes ajánlások száma összesen 499. Valamennyi továbi esetben, mind a megjelölt egyedi ajánlásoknál, mind a megjelölt íveken az OEVI által megállapított érvénytelenségi ok fennállt.
 5. Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy a Gál János egyéni választókerületi jelölt által leadott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma 499, mely továbbra sem éri el a Vjt. 6. §-ában rögzített, a nyilvántartásba vételhez szükséges 500 érvényes ajánlást.
 6. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Vjt. 6. §-án, a Ve. 125. és 126. §-án, 127. § (3) bekezdésén, 231. § (4) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 13.

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke