408/2018. NVB határozat - a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

408/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt (székhely: 1092 Budapest, Kinizsi utca 22., képviseli:Balogh Károly; a továbbiakban: Beadványozó) benyújtott fellebbezés tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Baranya megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 40/2018. (03. 07.) számú határozatát – jelen határozatban foglalt indokolással – helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1) és (2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. A Baranya megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 40/2018. (03. 07.) számú határozatában megállapította, hogy a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Schneider Arnold egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken 241 érvényes ajánlás szerepelt.
 2. Mivel az érvényes ajánlások száma nem érte el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg és visszautasította a jelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. március 10-én 12 óra 04 perckor fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, arra való hivatkozással, hogy az OEVB határozata sérti a Ve. 122. §-át, 126. §-át, 132. §-át és a Vjt. 6. §-át. Beadványában rögzítette, hogy az OEVB határozatában elutasította Schneider Arnold jelöltjének nyilvántartásba vételét. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda arról tájékoztatta a jelöltet, hogy 273 esetben azért nem fogadták el az ajánlást, mert a választópolgár nem az adott választókerületben rendelkezett választójoggal, hibásan adta meg a közterület nevét, hiányzott a közterület jellege, illetve hibásan adta meg az anyja nevét. Fellebbezésében tételesen megjelölte a vitatott ajánlásokat az ajánlóív és az ajánlás számának megadásával. Álláspontja szerint 273 esetben beazonosíthatóak a választópolgárok, ezért azokat alaptalanul minősítettek érvénytelennek.
 2.  Mindezek alapján kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy vizsgálja meg a fellebbezésben feltüntetett ajánlásokat, minősítse érvényesnek azokat, amelyeket Baranya 02. számú országgyűlési egyéni választókerületében választójoggal rendelkező választópolgár adott. Amennyiben pedig ezt követően a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, úgy az OEVB határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján változtassa meg.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1.  A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja. A Ve. 125. § (1) bekezdése szerint az ajánlásokat a választási iroda ellenőrzi.
 2. A Ve. 126. §-a szerint az ajánlás érvényes, ha

a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a választókerületben,

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival teljeskörűen megegyeznek,

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek.

 

 1. A Ve. 126. §-ában foglalt szabály értelmezésével kapcsolatos álláspontját a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. számú iránymutatásában fejtette ki.
 2. A hivatkozott jogszabályi rendelkezések és az Iránymutatás alapján a Nemzeti Választási Iroda elvégezte a Beadványozó által tételesen megjelölt, az elsőfokú eljárásban érvénytelennek minősített ajánlások ismételt ellenőrzését. Az Iroda az ajánlást gyűjtő személy nevét és aláírását tartalmazó ajánlóíveken lévő, a Ve. 122. § (2) bekezdése szerint kitöltött ajánlások adatait ismételten összevetette a központi névjegyzék, valamint a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival.
 3. Az NVI az ismételt ellenőrzés alapján módosította a Baranya Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) által elkészített ellenőrzési jegyzőkönyvet és az ellenőrzés eredményéről a Ve. 127. § (3) bekezdése alapján tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot.
 4. A Nemzeti Választási Bizottság az ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy Beadványozó által megjelölt ajánlások közül az eredeti ellenőrzéshez képest további 59 felelt meg a törvényi követelményeknek, így az érvényes ajánlások száma összesen 300. A fellebbezésben megjelölt többi ajánlás esetében az érvénytelenség továbbra is fennáll.
 5. Mindezek alapján a Bizottság megállapítja, hogy Schneider Arnold egyéni választókerületi jelölt által leadott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma 300, mely továbbra sem éri el a Vjt. 6. §-ában rögzített, a nyilvántartásba vételhez szükséges 500 érvényes ajánlást.
 6. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Vjt. 6. §-án, a Ve. 125. és 126. §-án, 127. § (3) bekezdésén, 231. § (4) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. március 13.

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke