407/2014. NVB határozat - a Rend, Szabadság, Jólét Párt jelölő szervezet által meghatalmazott képviselője, Szabó Bettina útján benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
          407/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Rend, Szabadság, Jólét Párt jelölő szervezet (a továbbiakban: beadványozó) által meghatalmazott képviselője, Szabó Bettina útján benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (továbbiakban: OEVB) 17/2014. (III. 3.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 17/2014. (III. 3.) számú határozatával a Határon Túli Magyarok Pártja jelölő szervezetet jelöltjének, Együtt Zsuzsannának nyilvántartásba vételét visszautasította, tekintettel arra, hogy az érvényes ajánlások száma nem érte el a törvény által előírt 500 db-ot.
 
II.
Beadványozó 2014. március 6-án fellebbezést nyújtott be az OEVB 17/2014. (III. 3.) számú határozata ellen, mivel álláspontja szerint a bírság kiszabása nem volt indokolt.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, mint a kérelem alapját. Ugyanezen bekezdés b) pontja a fellebbezés kötelező tartalmi elemeként jelöli meg a kérelem benyújtójának székhelyét, c) pontja a benyújtó jelölő szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fentiek hiánya esetén a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Beadványozó fellebbezése nem tartalmaz jogszabálysértésre hivatkozást, valamint nem tartalmazza a fent említett adatokat sem, ezért a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a hivatkozott határozat nem tartalmaz bírságról rendelkezést, tekintettel arra, hogy a jelölő szervezet az átvett 80 db ajánlóívet hiánytalanul visszaszolgáltatta. Beadványozó fellebbezésében azonban a bírság mellőzését indítványozta. A fellebbezés ezen okból sem alkalmas érdemi elbírálásra.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján - mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 9.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke