404/2019. NVB határozat - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásának kampányidőszakában országos összesítésben a nyolc legtöbb képviselő- és polgármesterjelöltet  állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

404/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásának kampányidőszakában országos összesítésben a nyolc legtöbb képviselő- és polgármesterjelöltet  állító jelölő szervezetek politikai reklámjainak a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban való közzététele időtartamának meghatározása tárgyában 13 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán az alábbi nyolc jelölő szervezet állította a legtöbb képviselő- és polgármesterjelöltet:

1. FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

2. Kereszténydemokrata Néppárt

3. Jobbik Magyarországért Mozgalom

4. Mi Hazánk Mozgalom

5. Magyar Szocialista Párt

6. Demokratikus Koalíció

7. Momentum Mozgalom

8. Lehet Más a Politika

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását megelőző kampányidőszakban a fent felsorolt nyolc jelölő szervezet politikai reklámjainak a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság lineáris médiaszolgáltatásaiban való közzétételére rendelkezésre álló időtartam jelölő szervezetenként 37 perc 30 másodperc.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A politikai reklámnak a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban való közzétételére vonatkozó szabályok]

[1] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 147/C. §-a alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán is alkalmazni rendelt 147/A. §-a szerint a választást megelőző kampányidőszakban a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban valamennyi jelölt és lista jogerős nyilvántartásba vételét követően a Nemzeti Választási Bizottság által a 147/C. §-a szerint meghatározott időtartamban köteles közzétenni annak a nyolc jelölő szervezetnek a politikai reklámjait, amelyek országos összesítésben a legtöbb képviselő- és polgármesterjelöltet állították; a közös jelölteket és listákat a jelölés arányában kell figyelembe venni.

[2] A rendelkezésre álló műsoridő tartama az összes lista tekintetében együttesen háromszáz perc. A jelölő szervezetek rendelkezésére álló időtartamot a jelölő szervezetek között egyenlő arányban kell felosztani. A politikai reklámot a közszolgálati médiaszolgáltató a legnagyobb éves átlagos közönségaránnyal bíró lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatásában, egyenlő arányban megosztva teszi közzé. A közzététel egyéb szabályait a Ve. 147/A. § (4)-(6) bekezdései és a 147/E. §-a rögzítik.

[3] A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán a Ve. 3. § 3. pontja, valamint a 307/D. § (2) bekezdése alapján jelöltet és listát azok a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő pártok, egyesületek, valamint nemzetiségi szervezetek állíthatnak, melyeket valamely területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett.

[4] A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 84. § (1) bekezdése és 203. § 32. pontja szerint közszolgálati médiaszolgáltató a Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság.

[5] Az Mttv. 203. § 36. pontja szerint a lineáris médiaszolgáltatás a médiaszolgáltató által nyújtott, műsorszámok műsorrend alapján történő egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás.

[6] A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hivatalos oldalán található „Közszolgálati médiaszolgáltató által nyújtott lineáris médiaszolgáltatások” elnevezésű nyilvántartás rögzíti a Közszolgálati Médiaszolgáltató által nyújtott lineáris médiaszolgáltatásokat.

[7] A kampányidőszak – a Ve. 139. § (1) bekezdése alapján – a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 25. §-a alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.

II.

[A listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjai közzététele időtartamának meghatározása]

[8] A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán országos összesítésben az alábbi nyolc jelölő szervezet állította a legtöbb jelöltet. A közös jelölteket és listákat a jelölés arányában vette figyelembe a Bizottság.

Jelölő szervezet

Jelöltek száma

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

3534,62

Kereszténydemokrata Néppárt

3316,08

Jobbik Magyarországért Mozgalom

1097,07

Mi Hazánk Mozgalom

921,00

Magyar Szocialista Párt

881,46

Demokratikus Koalíció

834,97

Momentum Mozgalom

527,52

Lehet Más a Politika

347,48

[9] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását megelőző kampányidőszakban a fent felsorolt jelölő szervezetek 37 perc 30 másodperc időtartamban jogosultak közzétenni politikai reklámjaikat a lineáris médiaszolgáltatást nyújtó közszolgálati médiaszolgáltató – Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság – médiaszolgáltatásaiban.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[10] A határozat a Ve. 3. § 3. pontján, a 139. §-án, 147. §-án, a 147/A. - 147/C. §-ain, a 147/E. §-án, a 301. §-án, a 307/D. §-án, az Mttv. 84. § (1) bekezdésén, a 203. § 32. és 36. pontján, az IM rendelet 25. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén és a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. szeptember 24.

 

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke