401/2014. NVB határozat - Faragó Ilona független képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
                 401/2014. számú határozata           
 
A Nemzeti Választási Bizottság Faragó Ilona független képviselőjelölt (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 42/2014. (III. 5.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB Faragó Ilona független képviselőjelölt nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán a 42/2014. (III. 5.) számú határozatában elutasította. Az OEVB hivatkozva az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 6. §-ában foglaltakra megállapította, hogy az érvényes ajánlások száma nem érte el az ötszázat. Az ajánlásellenőrző rendszer eredmény-statisztikája szerint az érvényes ajánlások száma 439 volt, ezért a képviselőjelölt nyilvántartásba vételt elutasította.
Beadványozó 2014. március 7-én fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, kérte az ajánlások felülvizsgálatát. Fellebbezésben arra utal, hogy a választási eljárási törvény értelmében csak azok az ajánlások érvénytelenek, melyeket az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek és nem említi, hogy az ajánló íveket egy elektronikus rendszerrel vetik össze. Mindezek alapján kéri a nyilvántartásba vételét.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással. A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) bekezdése szerinti alapját.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező beadványában konkrét jogszabálysértés megjelölése nélkül kéri az ajánlások újraszámlálását, csak arra utal, hogy álláspontja szerint csak azon ajánlások érvénytelenek, melyeket a Ve. 123. (4) bekezdésének megsértésével gyűjtöttek. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az, hogy a fellebbező beadványában hivatkozik a Ve. valamely szakaszára, még nem alapozza meg a konkrét jogszabálysértés megjelölését. Mindezek alapján a fellebbezés érdemi felülvizsgálatra nem alkalmas.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdés a) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 9.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke