40/2016. NVB határozat - a Bolgár Országos Önkormányzatban a Magyarországi Bolgárok Egyesülete listáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

40/2016. számú határozata

                                                                         

A Nemzeti Választási Bizottság a Bolgár Országos Önkormányzatban a Magyarországi Bolgárok Egyesülete listáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában – 8 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Bolgár Országos Önkormányzatban megüresedett mandátumot a Magyarországi Bolgárok Egyesülete listáján szereplő Fikó Nacsó részére kiadja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. június 20-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés h) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő annak az ülésnek az időpontjától számítva, amelyről első ízben távol maradt, egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület, közgyűlés ülésén. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának ezen okból történő megszűnése esetén a képviselő-testület, közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.

A Bolgár Országos Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) közgyűlése 40/2016. (04. 29.) BOÖ számú határozatában megállapította, hogy Tyutyunkov Galin utoljára 2014. november 28-án vett részt az Önkormányzat ülésén. Ezen okból az Önkormányzat közgyűlése a Nektv. 102. § (1) bekezdés h) pontja alapján Tyutyunkov Galin képviselői megbízatásának megszűnéséről határozott. A képviselői megbízatás megszűnéséről az Önkormányzat elnöke 2016. május 3-án kelt levelében tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot. A Fővárosi Törvényszék 2016. június 2-án kelt tájékoztatása szerint a határozat ellen jogorvoslati kérelem nem érkezett, az jogerőssé vált. Ezen okból a mandátum kiadható.

A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot – a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül – a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

Az országos listát állító Magyarországi Bolgárok Egyesülete a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2016. május 24-én érkezett levelében a listája 20. helyén szereplő Fikó Nacsót nevezte meg mandátumot szerző jelöltként, így a mandátumot a Nektv. 68. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzeti Választási Bizottság Fikó Nacsó részére adta ki.

II.

A határozat a Nektv. 68. §. § (2) bekezdésén, 102. § (1) bekezdés h) pontján és (2) bekezdésén, 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2016. június 17.

 


Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke