40/2014. NVB határozat - a Zöldek Pártja nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
            40/2014. számú határozata        
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Zöldek Pártja (1134 Budapest, Váci út 39.) nyilvántartásba vételének tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Zöldek Pártját, mint jelölő szervezetet az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán – a szervezet által megjelölt rövidített névvel – nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A Zöldek Pártja 2014. január 27-én, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán.
A szervezet bejelentkezése alkalmával az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 17. melléklete (a továbbiakban: P1-es nyomtatvány) szerinti nyomtatványon rövidített névként a ZÖLDEK nevet jelölte meg.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 134. §-a szerint a jelölő szervezet rövidített neve a civil szervezetek nyilvántartásában szereplő rövidített név, ennek hiányában a jelölő szervezet bejelentésekor megjelölt egyéb rövidített név, amely azonban nem lehet azonos más szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába vagy a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásába már bejegyzett nevével vagy rövidített nevével.
 
A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet 1. §-a értelmében 2014. július 1-jéig a civil és egyéb cégeknek nem minősülő szervezetek nyilvántartása a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 2012. július 23-án hatályos, 99. §-a szerinti adatokat tartalmazza, amelyek között nem szerepel a rövidített név.
Tekintettel arra, hogy jelenleg a civil szervezetek nyilvántartása nem tartalmazza a szervezetek rövidített nevét, ezért a Ve. 134. §-a alapján a szervezet a választási eljárásban a bejelentésekor megjelölt rövidített nevet jogosult használni, mely azonban nem lehet egyező más, már nyilvántartásba vett jelölő szervezet nevével vagy rövidített nevével.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a Zöldek Pártja nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, a kérelmében megjelölt rövidített név használata nem ütközik a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezésbe, ezért a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele a rendelkező részben foglaltak szerint a mai napon megtörtént.
 
II.
 
A határozat a Ve. 3. § 3. pontján, a 119. §-án, a 132. §-án, a 134. §-án, a P1-es nyomtatványon, a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet 1. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. január 30.
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke