40/2012. OVB határozat - Pasztorniczky István képviselő által előterjesztett kifogás tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
40/2012. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2012. március 23-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában és 77. § (3) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva Pasztorniczky István képviselő által előterjesztett kifogás tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad és megállapítja, hogy a sajószögedi időközi polgármester választással kapcsolatban a Kulcs Magazin 6. évf. 3. szám „Választás” című rovatában és ugyanezen sajtótermék internetes weboldala, „Aktuális” című aloldalának, „www.kulcsmagazin.hu/cikk.php?id=3226” URL-című linkjén „Egy céltudatos ember, aki mer nagyot álmodni” címmel, „Dr. Gulyás Mihály a Fidesz-KDNP jelöltjeként indul Sajószöged polgármesteri székéért” alcímű azonos tartalmú cikkel megsértette a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Médiatv.) 32. §, a Ve. 44. §-ában és a 77. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket azzal, hogy fenti cikkekben bemutatta az egyik jelölt eddigi munkáját és programját, annak tényét azonban, hogy az fizetett politikai hirdetés, nem tüntette fel.
 
Az Országos Választási Bizottság a Kulcs Magazin és a www.kulcsmagazin.hu internetes oldal szerkesztőjét a további jogszabálysértéstől eltiltja, elrendeli, hogy a Ve. 44/A. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerint a Kulcs Magazin legközelebbi számban azonos módon, illetve www.kulcsmagazin.hu  internetes oldalon három napon belül tegye közzé jelen határozat rendelkező részét.
 
Egyebekben a kifogást elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2012. március 25-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 10500 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 Indokolás
 I.
 
Beadványozó 2012. március 21-én kifogást nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (továbbiakban: TVB), amelyet a TVB elnöke ugyanezen napon áttett az Országos Választási Bizottsághoz. A Ve. 77. § (3) bekezdése értelmében ha a választási bizottság megítélése szerint a kifogás elbírálására nem az a választási bizottság jogosult, amelyhez azt benyújtották, a választási bizottság az ügyet - legkésőbb a beérkezését követő napon - átteszi az annak elbírálására jogosult választási bizottsághoz, amely köteles az ügyben eljárni.
Kifogástevő előadta, hogy 2012. március 21-én kézbesítették részére a Kulcs Magazin 6. évf. 3. számát (2012. március 14.), amelynek 8. oldalán „Választás” című rovatában egész oldalas cikk jelent meg a Sajószögeden 2012. április 22-re kitűzött időközi polgármester választás Fidesz-KDNP jelöltjeként bemutatott Dr. Gulyás Mihályról, miközben más jelölteket nem mutatott be. Ugyanezen napon észlelte, hogy a sajtótermék internetes weboldalán, a www.kulcsmagazin.hu  URL-című online média „Aktuális” című aloldalának, „www.kulcsmagazin.hu/cikk.php?id=3226” URL-című linkjén „Egy céltudatos ember, aki mer nagyot álmodni” címmel, „Dr. Gulyás Mihály a Fidesz-KDNP jelöltjeként indul Sajószöged polgármesteri székéért” alcímmel azonos tartalmú cikket jelentetett meg. Kifogástevő álláspontja szerint a nevezett sajtótermékek kiadója ezen egyoldalú tájékoztatással egyoldalú előnyhöz juttatta Dr. Gulyás Mihályt és súlyosan megsértette a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a választási eljárás alapelveiről szóló 3.§ a) pontjában foglalt a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása, c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között és d) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelveket.
 
A Ve. 78. § (1) bekezdés alapján kérte a TVB-t, hogy határozatában állapítsa meg a törvénysértést, tiltsa el a kiadót és a szerkesztőket a további jogsértéstől, semmisítse meg a jogsértés elkövetésével szerzett ajánlásokat és ezt figyelembe véve bírálja el Dr. Gulyás Mihály jelölésének érvényességét/érvénytelenségét.
A Ve. 44/A. § (1) a) pontja alapján kérte továbbá a TVB-t, hogy kötelezze az időszaki lap kiadóját, szerkesztőségét és terjesztőjét, hogy a következő lapszámban, azonos terjedelemben mutassa be a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajószögedi polgármester jelöltjét – Földi Istvánt – és azt a lapszámot a 2012. április 22-i időközi választást megelőző legalább 5 nappal a mostani lapszámmal azonos módon juttassa el a sajószögedi választópolgárokhoz. Kérte továbbá, hogy határozatában a Ve. 44/A. § (2) a) pontja alapján kötelezze a Kulcs Magazin online változatának felelős szerkesztőjét és kiadóját, hogy ugyanazon rovatban és időtartamban a www.kulcsmagazin.hu weboldalon is mutassa be a Jobbik Magyarországért Mozgalom sajószögedi polgármester jelöltjét – Földi Istvánt.
 
Kifogásának mellékletét képezte a hivatkozott újságcikk és az újság címlapja.
 
II.
 
A Ve. 77. § (1) bekezdése értelmében kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek (3. §) megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással bárki benyújthat. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2 napon belül megérkezzen. A választási bizottság a benyújtott kifogásról a beérkezésétől - áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő beérkezésétől - számított 2 napon belül dönt. A Ve. 78. § (1) bekezdése alapján, ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad a) pontja szerint megállapítja a jogszabálysértés tényét, b) pontja szerint a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől. A Ve. 78. § (3) bekezdése szerint, ha a választási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.
 
A Médiatv. 32. § (2) bekezdés értelmében a politikai reklámnak, a közérdekű közleménynek és a társadalmi célú reklámnak - e jellegét tekintve - azonnal felismerhetőnek és más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie. A más médiatartalmaktól való megkülönböztetés módja a lineáris médiaszolgáltatásban az audiovizuális médiaszolgáltatás esetében optikai és akusztikus módon történő, a rádiós médiaszolgáltatás esetében akusztikus módon történő figyelemfelhívás.
Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint választási kampányidőszakban az országgyűlési képviselők, európai parlamenti képviselők, illetőleg a helyi, megyei önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint lehet politikai reklámot médiaszolgáltatásban közzétenni. Választási kampányidőszakon kívül politikai hirdetés kizárólag már elrendelt népszavazással összefüggésben közölhető. A politikai reklám tartalmáért a médiaszolgáltató nem felel, amennyiben a politikai reklám közzétételére irányuló igény megfelel a választási eljárásról szóló törvényben foglaltaknak, úgy mérlegelés nélkül köteles közzétenni azt. A (4) bekezdés értelmében politikai reklám, közérdekű közlemény és társadalmi célú reklám közzétételekor a közzététel megrendelőjét egyértelműen meg kell nevezni.
 
A Ve. 44. §  az alábbiak szerint rendelkezik: (1) „A kampányidőszakban a médiaszolgáltatók a jelölő szervezetek, illetőleg a jelöltek számára azonos feltételekkel tehetnek közzé politikai hirdetést. A politikai hirdetéshez véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos.
(2) A médiaszolgáltatók választási kampányban való részvételére egyebekben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”
A Ve. 44/A. § értelmében a sajtó választási kampányban történő részvételével (így különösen a választási eljárás alapelveinek megsértésével, a politikai hirdetések közzétételével) kapcsolatos kifogást országos terjesztésű időszaki lap, hírügynökség, illetőleg országos médiaszolgáltatás esetében az Országos Választási Bizottság bírálja el.
Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, a 78. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények alkalmazásán túl kötelezheti az időszaki lap szerkesztőségét, a műsorszolgáltatót, illetőleg a hírügynökséget, hogy határozatát vagy annak rendelkező részét napilap, hírügynökség esetében három napon belül, folyóirat esetében a legközelebbi számban azonos módon, médiaszolgáltató esetében három napon belül, a jogsértő közléssel azonos napszakban és azonos számú alkalommal tegye közzé. A kifogásban elegendő megjelölni, de ahhoz nem kell csatolni a törvénysértés bizonyítékául szolgáló műsorszámot, a megjelölt bizonyítékot a választási bizottság hivatalból szerzi be.
 
Az Országos Választási Bizottság eljárása során a Kulcs Magazin szerkesztősége arról nyilatkozott, hogy a kifogásban megjelölt cikk, mint politikai hirdetés jelent meg.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogásban megjelölt cikkről nem állapítható meg, hogy az politikai hirdetés és más médiatartalmaktól sem különböztethető meg. A politikai reklám közzétételekor továbbá a megrendelő neve sem került megnevezésre.
 
Tekintettel arra, hogy a kifogásban megjelölt cikk fizetett politikai hirdetés, amelyre a jelöltek számára azonos feltételekkel van lehetőség, így a kifogástevő azon kérelmét, amelyben Földi István polgármester-jelölt bemutatására kéri kötelezni a lap és annak online változatának szerkesztőségét, az Országos Választási Bizottság elutasítja.
Ugyanezen okból az Országos Választási Bizottság elutasítja továbbá a kérelem azon részét, amely Dr. Gulyás Mihály polgármester-jelölt jelöltségének érvénytelenségére és az ajánlások megsemmisítésére vonatkozik.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a jelen ügyben tárgyalt kiadvány nem tartalmazza a fenti jogszabályokban előírt adatokat, ezért a Kulcs Magazin és annak online változatának szerkesztője megsértette a politikai hirdetés közzététele során a Médiatv. 32. §-ában és a Ve. 44. §-ában és a Ve. 77. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.
 
Tekintettel arra, hogy az Országos Választási Bizottság konkrét jogszabálysértést állapított meg, a Ve. 3. §-ban meghatározott alapelvek sérelmét nem állapította meg.
 
Fentiek alapján a Testület a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
IV.
 
A határozat a Ve. 44.§-án, 44/A. §-án, 77. §-án, 78. § (1) bekezdés a) és b) pontján, a Médiatv. 32. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 82. § (1) bekezdésén, 83. § (1), (2) és (7) bekezdésein, a 84. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés b) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke